„Dostawę artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby WIZ Politechniki Białostockiej”

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 16720000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawę artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby WIZ Politechniki Białostockiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby „Dostawę artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby WIZ Politechniki Białostockiej” w ilościach i wymaganiach określonych w „Specyfikacji zamówienia - Formularzu Cenowym” stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamówienie obejmuje umiejscowienie projektów graficznych logo oraz innych oznaczeń Wykonanych przez Zamawiającego na zamawianych artykułach promocyjnych wraz z ich dostarczeniem na adres Politechniki Białostockiej. 2) Przedmiot zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną