Przyjmowanie wpłat gotówkowych i przekazywanie ich na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przyjmowanie wpłat gotówkowych i przekazywanie ich na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, opłat komunikacyjnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przekazywanie ich na rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 2.Opis przedmiotu zamówienia: 1)Wykonawca zapewni możliwość dokonywania ww. wpłat we wszystkich placówkach, które posiada na terenie całego kraju, przy czym Zamawiający wymaga, aby na terenie miasta Białegostoku Wykonawca wskazał minimum 7 placówek, w których będzie możliwe dokonywanie wpłat bez prowizji. Zamawiający nie dopuszcza mniejszej ilości placówek. Przez „placówkę” rozumie się oddział lub filię Wykonawcy, przeznaczoną do obsługi klienta, która umożliwia przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków i opłat, o których mowa powyżej, przez co najmniej 5 dni w tygodniu i minimum 6 godz. dziennie. Jeżeli w jednym oddziale/filii Wykonawcy pod jednym adresem znajduje się jedno lub kilka okienek kasowych, wówczas przyjmuje się taki oddział/filię za jedną placówkę. 1)Zamawiający wymaga, aby przyjmowane przez Wykonawcę, we wszystkich placówkach jakimi dysponuje Wykonawca na terenie całego kraju, wpłaty gotówkowe były przekazywane na rachunki bankowe Zamawiającego najpóźniej na drugi dzień roboczy po przyjęciu wpłaty. 2)Od wpłat, o których mowa w pkt 1, Wykonawca nie będzie pobierał od wpłacającego żadnych opłat i prowizji. 3)Zamawiający będzie wnosił prowizję od każdej przyjętej wpłaty objętej zamówieniem w formie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie z dołu na podstawie faktury lub innego dokumentu księgowego wystawionego przez Wykonawcę. Do faktury powinna być dołączona specyfikacja zawierająca dane dotyczące ilości i wartości wpłat przyjętych w danym miesiącu oraz wartości prowizji od tych wpłat – w rozbiciu na poszczególne numery rachunków bankowych. 4)Przewidywana szacunkowa ilość operacji (wpłat gotówkowych) w okresie objętym zamówieniem (24 m-ce) – 92 671 szt. 5)Ilość wpłat gotówkowych w ubiegłych latach wyniosła: w 2017 r. – 62 551 szt. (w tym z tyt.: podatków – 38 648 szt., opłat komunikacyjnych – 9 235 szt., opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.668 szt.), w 2018 r. – 58 101 szt. (w tym z tyt.: podatków – 37 447 szt., opłat komunikacyjnych – 6 599 szt., opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14 055 szt.). 6)Terminy płatności podatków i opłat: a) podatki od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych: •do 15 marca, •do 15 maja, •do 15 września, •do 15 listopada; b)podatek od środków transportowych: •do 15 lutego, •do 15 września; c)opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: •do 31 marca za I kwartał, •do 30 czerwca za II kwartał, •do 30 września za III kwartał, •do 31 grudnia za IV kwartał; d)opłaty komunikacyjne – termin płatności zależy od terminu złożenia wniosku przez klienta (opłata jest wnoszona w momencie składania wniosku np. o rejestrację pojazdu). Uwaga! Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie usług dotyczących przyjmowania wpłat gotówkowych oraz przekazywania ich na rachunki bankowe wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (Załącznik Nr 6 do SIWZ). Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną