Wyłonienie inspektorów nadzoru inwestorskiego na potrzeby inwestycji realizowanych na przejściach granicznych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewoda Podlaski
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 857 439 387 , fax. 857 439 254
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 439 387, fax. 857 439 254
  REGON: 51421300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://puw.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie inspektorów nadzoru inwestorskiego na potrzeby inwestycji realizowanych na przejściach granicznych województwa podlaskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie inspektorów nadzoru inwestorskiego na potrzeby inwestycji realizowanych na przejściach granicznych województwa podlaskiego. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania: 1) Zadanie I: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka – Swisłocz. Zadanie to realizowane jest w ramach Projektu „PLBU.04.01.00-20-0002/17-00 Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce” współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020; 2) Zadanie II: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową i rozbudową budynku kontroli fitosanitarnej na terenie drogowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka – Bruzgi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną