Zakup i dostawa artykułów spożywczych

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny
 • Telefon/fax: tel. 856 530 073 , fax. 856 533 215
 • Data zamieszczenia: 2020-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
  ul. Antoniuk Fabryczny 1
  15-762 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 530 073, fax. 856 533 215
  REGON: 52133427000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa artykułów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych w ramach 8 pakietów, szczegółowo opisanych w zał. nr 1B do 8 B do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również towarem) partiami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w 48 h od daty zamówienia. W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeby Zamawiającego Wykonawca przyjmie doraźne zamówienie w trybie pilnej realizacji. Dostawy powinny być wykonywane do godziny 11.00. Zamawiający składać będzie zamówienie telefonicznie lub e-mailem. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru dopuszczonego do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U.2019.1252 t.j.) lub ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2019.824 t.j.). Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru oraz uszkodzenia powstałe w wyniku transportu. 3.7. Dostarczone towary powinny posiadać handlowy dokument identyfikacyjny, wszelkie wymagane na terenie całego kraju atesty, oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu, informację o dacie wyprodukowania, warunków przechowywania, terminie przydatności do spożycia. Produkty powinny być bez oznak nadpsucia i nieuszkodzone fizycznie. 3.8. Ilość podana w załączniku od nr 1B do 8B do SIWZ, może ulec modyfikacjom (zwiększeniu/zmniejszeniu) w trakcie obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości określonej w załączniku w ramach każdego z pakietów, w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości towarów. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności związanych z koronawirusem, które spowodują ograniczone działanie jednostki Zamawiającego umowa ulega zawieszeniu na czas ich trwania. Powyższe nie może stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować artykuły żywnościowe, zgodnie z Formularzem cenowym lub produkty równoważne. Zastosowanie nazw producentów służy jedynie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadający te same walory spożywcze (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierające w składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktu o wyższej lub niższej niż wskazana przez zamawiającego pojemności, gramaturze, wykonawca zobowiązany jest do wskazania takiej ilości sztuk zamawianego produktu, która po przemnożeniu będzie stanowić ilość jaką żąda zamawiający. W przypadku gdy wykonawca będzie oferował artykuły spożywcze równoważne ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu cenowym, wpisując informację dotyczącą asortymentu równoważnego. Oferowane produkty równoważne powinny charakteryzować się właściwościami jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem, źródłem lub pochodzeniem. Istotne jest, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 3.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców w trakcie trwania umowy o przedłożenie dokumentów dopuszczających oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie Polski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną