Administrowanie automatycznymi toaletami wolnostojącymi zlokalizowanymi w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Administrowanie automatycznymi toaletami wolnostojącymi zlokalizowanymi w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest administrowanie automatycznymi toaletami wolnostojącymi zlokalizowanymi w Białymstoku. 2. Zakres prac: 1) związanych z administrowaniem toaletą wolnostojącą w Parku im. Jadwigi Dziekońskiej przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku: a) zapewnienie funkcjonowania szaletu przez całą dobę, b) utrzymanie szaletu w warunkach zgodnych z wymogami sanitarnymi, c) co najmniej jednokrotne (w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września co najmniej dwukrotne) w ciągu dnia mycie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych, d) umożliwienie przeprowadzenia kontroli przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niezwłoczne wykonywanie zaleceń kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, e) pokrycie kosztów kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, f) zapewnienie środków czystości, g) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego i mydła, h) malowanie ścian w przypadku stwierdzenia zabrudzeń, graffiti itp. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, i) naprawa wrzutnika monet w terminie wskazanym przez Zamawiającego, j) wykonywanie napraw (usuwanie awarii) w czasie do 48 godz. od zlecenia przez Zamawiającego w zakresie: - naprawy zamków, - wymiany uszczelek, - naprawy w przypadku uszkodzenia instalacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, - wymiany drobnych urządzeń instalacji elektrycznej np. bezpieczników, żarówek, świetlówek, kontaktów, włączników, - wstawianie kratek wentylacyjnych w przypadku ich zniszczenia lub kradzieży, k) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. na terenie obiektu, l) zabezpieczenie obiektu od kradzieży i ognia, m) utrzymanie ciągów pieszych (sprzątanie, odśnieżanie, likwidacja śliskości) bezpośrednio prowadzących do szaletu i otaczających szalet, n) oczyszczanie rur spustowych, daszku nad drzwiami i dachu z liści, wiatrołomów i nadmiaru śniegu, o) bieżące likwidowanie wszelkich napisów na ścianach (wewnątrz i z zewnątrz obiektu), p) mycie obiektu (ścian zewnętrznych i gabloty) co najmniej jeden raz w miesiącu, q) zgłaszanie Zamawiającemu każdorazowo wszelkich kradzieży i aktów wandalizmu, r) prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134), s) reagowanie na interwencje w zakresie funkcjonowania obiektu, w tym użycie alarmu, t) zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz na dostawę energii elektrycznej, u) pokrywanie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów, v) cykliczne sprawdzanie stanu naładowania karty w module monitoringu i jej doładowywanie zapewniające ciągłość działania systemu, w) zgłaszanie Zamawiającemu każdorazowo wszelkich awarii, wad i usterek w terminie natychmiastowym od momentu powzięcia informacji o ich wystąpieniu, x) pobieranie opłat za korzystanie z szaletu stanowiących dochód budżetu Miasta Białegostoku (wrzutnik monet); 2) związanych z administrowaniem toaletą wolnostojącą na Skwerze im. Tamary Sołoniewicz przy ul. Włókienniczej w Białymstoku: a) zapewnienie funkcjonowania szaletu przez całą dobę, b) utrzymanie szaletu w warunkach zgodnych z wymogami sanitarnymi, c) co najmniej jednokrotne (w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września co najmniej dwukrotne) w ciągu dnia mycie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych, d) umożliwienie przeprowadzenia kontroli przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niezwłoczne wykonywanie zaleceń kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, e) pokrycie kosztów kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, f) zapewnienie środków czystości, g) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego i mydła, h) malowanie ścian w przypadku stwierdzenia zabrudzeń, graffiti itp. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, i) naprawa wrzutnika monet w terminie wskazanym przez Zamawiającego, j) wykonywanie napraw (usuwanie awarii) w czasie do 48 godz. od zlecenia przez Zamawiającego w zakresie: - naprawy zamków, - wymiany uszczelek, - naprawy w przypadku uszkodzenia instalacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, - wymiany drobnych urządzeń instalacji elektrycznej np. bezpieczników, żarówek, świetlówek, kontaktów, włączników, - wstawianie kratek wentylacyjnych w przypadku ich zniszczenia lub kradzieży, k) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. na terenie obiektu, l) zabezpieczenie obiektu od kradzieży i ognia, m) utrzymanie ciągów pieszych (sprzątanie, odśnieżanie, likwidacja śliskości) bezpośrednio prowadzących do szaletu i otaczających szalet, n) oczyszczanie rur spustowych, daszku nad drzwiami i dachu z liści, wiatrołomów i nadmiaru śniegu, o) bieżące likwidowanie wszelkich napisów na ścianach (wewnątrz i z zewnątrz obiektu), p) mycie obiektu (ścian zewnętrznych i gabloty) co najmniej jeden raz w miesiącu, q) zgłaszanie Zamawiającemu każdorazowo wszelkich kradzieży i aktów wandalizmu, r) prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134), s) reagowanie na interwencje w zakresie funkcjonowania obiektu, w tym użycie alarmu, t) zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz na dostawę energii elektrycznej, u) pokrywanie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów, v) cykliczne sprawdzanie stanu naładowania karty w module monitoringu i jej doładowywanie zapewniające ciągłość działania systemu, w) zgłaszanie Zamawiającemu każdorazowo wszelkich awarii, wad i usterek w terminie natychmiastowym od momentu powzięcia informacji o ich wystąpieniu, x) pobieranie opłat za korzystanie z szaletu stanowiących dochód budżetu Miasta Białegostoku (wrzutnik monet); 3) związanych z administrowaniem toaletą wolnostojącą w Parku Planty przy ul. Akademickiej w Białymstoku: a) zapewnienie funkcjonowania szaletu przez całą dobę, b) utrzymanie szaletu w warunkach zgodnych z wymogami sanitarnymi, c) co najmniej jednokrotne (w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września co najmniej dwukrotne) w ciągu dnia mycie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych, d) umożliwienie przeprowadzenia kontroli przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niezwłoczne wykonywanie zaleceń kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, e) pokrycie kosztów kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, f) zapewnienie środków czystości, g) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego i mydła, h) malowanie ścian w przypadku stwierdzenia zabrudzeń, graffiti itp. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, i) naprawa wrzutnika monet w terminie wskazanym przez Zamawiającego, j) wykonywanie napraw (usuwanie awarii) w czasie do 48 godz. od zlecenia przez Zamawiającego w zakresie: - naprawy zamków, - wymiany uszczelek, - naprawy w przypadku uszkodzenia instalacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, - wymiany drobnych urządzeń instalacji elektrycznej np. bezpieczników, żarówek, świetlówek, kontaktów, włączników, - wstawianie kratek wentylacyjnych w przypadku ich zniszczenia lub kradzieży, k) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. na terenie obiektu, l) zabezpieczenie obiektu od kradzieży i ognia, m) utrzymanie ciągów pieszych (sprzątanie, odśnieżanie, likwidacja śliskości) bezpośrednio prowadzących do szaletu i otaczających szalet, n) oczyszczanie rur spustowych, daszku nad drzwiami i dachu z liści, wiatrołomów i nadmiaru śniegu, o) bieżące likwidowanie wszelkich napisów na ścianach (wewnątrz i z zewnątrz obiektu), p) mycie obiektu (ścian zewnętrznych i gabloty) co najmniej jeden raz w miesiącu, q) zgłaszanie Zamawiającemu każdorazowo wszelkich kradzieży i aktów wandalizmu, r) prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134), s) reagowanie na interwencje w zakresie funkcjonowania obiektu, w tym użycie alarmu, t) pokrywanie kosztów wywozu odpadów, u) zgłaszanie Zamawiającemu każdorazowo wszelkich awarii, wad i usterek w terminie natychmiastowym od momentu powzięcia informacji o ich wystąpieniu, v) pobieranie opłat za korzystanie z szaletu stanowiących dochód budżetu Miasta Białegostoku (wrzutnik monet); 4) związanych z administrowaniem toaletą wolnostojącą w Parku przy ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku: a) zapewnienie funkcjonowania szaletu przez całą dobę, b) utrzymanie szaletu w warunkach zgodnych z wymogami sanitarnymi, c) co najmniej jednokrotne (w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września co najmniej dwukrotne) w ciągu dnia mycie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych, d) umożliwienie przeprowadzenia kontroli przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niezwłoczne wykonywanie zaleceń kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, e) pokrycie kosztów kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, f) zapewnienie środków czystości, g) bieżące uzupełnianie papieru toaletowego i mydła, h) malowanie ścian w przypadku stwierdzenia zabrudzeń, graffiti itp. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, i) naprawa wrzutnika monet w terminie wskazanym przez Zamawiającego, j) wykonywanie napraw (usuwanie awarii) w czasie do 48 godz. od zlecenia przez Zamawiającego (nie dotyczy napraw gwarancyjnych) w zakresie: - naprawy zamków, - wymiany uszczelek, - naprawy w przypadku uszkodzenia instalacji sanitarnej, wodociągowej, elektrycznej, - wymiany drobnych urządzeń instalacji elektrycznej np. bezpieczników, żarówek, świetlówek, kontaktów, włączników, - wstawianie kratek wentylacyjnych w przypadku ich zniszczenia lub kradzieży, k) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. na terenie obiektu, l) zabezpieczenie obiektu od kradzieży i ognia, m) utrzymanie ciągów pieszych (sprzątanie, odśnieżanie, likwidacja śliskości) bezpośrednio prowadzących do szaletu i otaczających szalet, n) oczyszczanie rur spustowych, daszku nad drzwiami i dachu z liści, wiatrołomów i nadmiaru śniegu, o) bieżące likwidowanie wszelkich napisów na ścianach (wewnątrz i z zewnątrz obiektu), p) mycie obiektu (ścian zewnętrznych i gabloty) co najmniej jeden raz w miesiącu, q) zgłaszanie Zamawiającemu każdorazowo wszelkich kradzieży i aktów wandalizmu, r) wykonanie pomiaru rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w terminie od 1 września do dnia 31 października 2022 r., s) niezwłoczne wykonanie zaleceń dokonującego pomiary, o których mowa w lit. r oraz dostarczenie Zamawiającemu protokołu z pomiarów do dnia 15 listopada 2022 r., t) prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134), u) reagowanie na interwencje w zakresie funkcjonowania obiektu, w tym użycie alarmu, v) zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz na dostawę energii elektrycznej, w) pokrywanie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów, x) cykliczne sprawdzanie stanu naładowania karty w module monitoringu i jej doładowywanie zapewniające ciągłość działania systemu, y) zgłaszanie Zamawiającemu każdorazowo wszelkich awarii, wad i usterek (w tym podlegających zgłoszeniom gwarancyjnym) w terminie natychmiastowym od momentu powzięcia informacji o ich wystąpieniu, z) wykonywanie czynności Administratora określonych w pkt 15 warunków gwarancji producenta toalety – BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., zawartych w zał. nr 1 do siwz, aa) pobieranie opłat za korzystanie z szaletu stanowiących dochód budżetu Miasta Białegostoku (wrzutnik monet). 3. Wykaz wyposażenia toalet zawiera zał. nr 2 do siwz. 4. Zlecenie przez Zamawiającego wykonania napraw (usuwania awarii) oraz określenie terminu realizacji innych prac, dla których w pkt 2 przewidziano wskazanie terminu, będzie przekazywane na nr telefonu lub adres poczty elektronicznej Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu wykonanie napraw (usuwania awarii) oraz innych prac, dla których wskazano termin realizacji, na nr telefonu lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Do czasu otrzymania ww. zgłoszenia Zamawiający będzie traktował prace jako niewykonane. Uwagi: - Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za skrócenie czasu wykonywania napraw (usuwania awarii), o którym mowa w Rozdz. III pkt 2 ppkt 1 lit. j, ppkt 2 lit. j, ppkt 3 lit. j, ppkt 4 lit. j siwz, zgodnie z Rozdz. XIX siwz. - Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków gwarancji dla toalety wolnostojącej w Parku przy ul. Aleksandra Fredry w Białymstoku, zawartych w zał. nr 1 do siwz: 1) wykonawcy robót budowlanych - P.B.W. „HYDROS” Sp.j.; 2) producenta toalety - BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., w tym instrukcji i zasad eksploatacji producenta (załącznik nr 5 do warunków gwarancji) Za szkody spowodowane niedostosowaniem się do zapisów ww. dokumentów odpowiada Wykonawca. - Wykonawca zobowiązany jest do pobierania opłaty za korzystanie z szaletów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr LXI/804/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia stawki opłaty za korzystanie z szaletów miejskich. - Przychody uzyskane z opłat za korzystanie z szaletów Wykonawca zobowiązuje się wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku: Pekao S.A. 05 1240 5211 1111 0010 3553 7778, za każdy miesiąc do 3 dnia roboczego po zakończeniu miesiąca. - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji uiszczonych opłat i przekazywania informacji Zamawiającemu wraz z podaniem stanu liczników użyć na dzień opróżnienia skarbonek. - Zamawiający jest uprawniony do kontroli rzetelności pobierania i prowadzenia ewidencji uiszczonych opłat, a także ich przekazywania na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku. - Szczegółowy opis realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący zał. nr 3 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną