Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmarskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmarskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, sieci elektroenergetycznych wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. J. Kaczmarskiego w Białymstoku o długości około 1,6 km zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. 2. Zakres prac budowlanych obejmuje: 1) budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Antoniukowskiej i Al. Solidarności, w tym: a) roboty ziemne i rozbiórkowe, b) budowę nawierzchni dwukierunkowej ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego i chodników, c) budowę odcinków chodnika, d) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, e) wykonanie zieleni drogowej; 2) wycinkę drzew i krzewów, 3) dostosowanie sygnalizacji świetlnej, 4) budowę odcinka kablowej linii nn oświetlenia drogowego wraz ze słupem, 5) regulację armatury na istniejącym uzbrojeniu, 6) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 7) pełną obsługę geodezyjną (w tym inwentaryzację powykonawczą w ilości 5 egz., w tym 2 egz. w kolorze), 8) badania zagęszczenia gruntu oraz inne badania i pomiary. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku Oddział Białystok. ul. H. Sienkiewicza 55a, 15-002 Białystok i Pracownię Projektową KOMI Sp. z o. o., ul. J. Waszyngtona 24/197, 15-274 Białystok, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 6. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, z wyłączeniem gwarancji dotyczącej oznakowania cienkowarstwowego i zieleni, która wynosi 1 rok. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji na wykonane roboty zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie robót budowlanych objętych zamówieniem wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr 1A do SIWZ, poz. 1-6) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 8. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania (po uprzedniej akceptacji Zamawiającego) i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) 2 tablic informacyjno-pamiątkowych jednostronnych o wymiarach min. 0,80 x 1,20 m zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji.html, z materiału trwałego, stale zachowującego płaską powierzchnię (np. z blachy), o odpowiedniej grubości oraz odpornego na niekorzystne warunki pogodowe, na 2 słupach mocujących.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną