Budowa oświetlenia, obiektów małej architektury w ramach zagospodarowania terenu nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Lipowej 12 w Białymstoku dz. nr ewid. geod. 1319/4, 1319/5, 1319/6 i 1319/7 obręb 11 w zakresie: zgodnym z załączoną dokumentacją projektową w ramach programu „Nasze podwórko” - rewitalizacja podwórka miejskiego w celu poprawy kondycji, walorów wizualnych oraz funkcjonalności i pozwoleniem na budowę.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia, obiektów małej architektury w ramach zagospodarowania terenu nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Lipowej 12 w Białymstoku dz. nr ewid. geod. 1319/4, 1319/5, 1319/6 i 1319/7 obręb 11 w zakresie: zgodnym z załączoną dokumentacją projektową w ramach programu „Nasze podwórko” - rewitalizacja podwórka miejskiego w celu poprawy kondycji, walorów wizualnych oraz funkcjonalności i pozwoleniem na budowę.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia, obiektów małej architektury w ramach zagospodarowania terenu nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Lipowej 12 w Białymstoku dz. nr ewid. geod. 1319/4, 1319/5, 1319/6 i 1319/7 obręb 11 w zakresie: zgodnym z załączoną dokumentacją projektową w ramach programu „Nasze podwórko” - rewitalizacja podwórka miejskiego w celu poprawy kondycji, walorów wizualnych oraz funkcjonalności i pozwoleniem na budowę. 2. Zakres robót. Zakres robót budowlanych zgodny z załączoną do przetargu dokumentacją projektową (załącznik nr 1). Zamawiający dołączył do postępowania dokumentację opracowaną w 2015 r. na którą w roku 2016 uzyskano pozwolenie na budowę oraz projekt wykonawczy i projekt zieleni zaktualizowane w roku 2019. Oryginały dokumentacji projektowej i dziennik budowy zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. Inwestycja polegać będzie między innymi na: 1) wytyczeniu projektowanych elementów przez uprawnionego geodetę, 2) wykonaniu robót ziemnych związanych z kształtowaniem terenu objętego zakresem opracowaniem oraz przygotowaniem koryta pod nawierzchnie i utwardzenia, 3) wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża, 4) wykonaniu konstrukcji nawierzchni zgodnie z załączonym projektem wykonawczym, 5) remontu i przeniesieniu istniejącego trzepaka, 6) dostawie i montażu urządzeń na placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz pozostałych urządzeń zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem wykonawczym, 7) dostawie i montaż słupów oświetleniowych 5 szt. wraz z instalacją zasilającą, 8) wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów zgodnie z projektem wykonawczym, 9) pielęgnacji zieleni do czasu odbioru przedmiotu zamówienia (podlewanie i ochrona biologiczna), 10) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej i uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu. Prace należy wykonywać zgodnie z Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz pozwoleniem na budowę znak DAR-V.6740.1.69.2016 z dnia 23 maja 2016 r., decyzją o przeniesieniu pozwolenia na budowę, znak DAR-VI.6740.58.2019 z dnia 23.09.2019 r. Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórek oraz jego zagospodarowanie zapewni Wykonawca. Inwestor dokonał wycinki, wykarczowania i wywiezienia drzew i krzewów zgodnie z dokumentacją z 2015 roku. Wykonawcy pozostaje wykarczowanie i wywiezienie jednej istniejącej karpiny o średnicy pnia do 80 cm oraz uporządkowanie terenu po jej usunięciu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112710-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną