Budowa parkingu, chodnika, zjazdu wraz z budową infrastruktury technicznej: studni chłonnej z przykanalikiem i wpustami, instalacji - linii kablowej oświetleniowej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 597/8, 599/2, 607/1, 608/1 (położonych w obr. 0007 - Ścianka) przy ul. Ekologicznej i ul. Transportowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2019.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu, chodnika, zjazdu wraz z budową infrastruktury technicznej: studni chłonnej z przykanalikiem i wpustami, instalacji - linii kablowej oświetleniowej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 597/8, 599/2, 607/1, 608/1 (położonych w obr. 0007 - Ścianka) przy ul. Ekologicznej i ul. Transportowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa parkingu, chodnika, zjazdu wraz z budową infrastruktury technicznej: studni chłonnej z przykanalikiem i wpustami, instalacji - linii kablowej oświetleniowej na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: 597/8, 599/2, 607/1, 608/1 (położonych w obr. 0007 - Ścianka) przy ul. Ekologicznej i ul. Transportowej w Białymstoku - Budżet Obywatelski 2019. 2. Zakres robót: Głównym zadaniem jest między innymi: 1) przygotowanie terenu, 2) wytrasowanie projektowanych elementów przez uprawnionego geodetę, 3) zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia terenu, 4) wycinka kolidujących krzewów, 5) wykonanie robót rozbiórkowych, 6) wykonanie robót ziemnych, 7) zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, 8) wykonanie studni chłonnej z przykanalikiem i wpustami, 9) wykonanie kablowej instalacji oświetleniowej wraz z budową szafki oświetleniowej, 10) ustawienie nowych słupów oświetleniowych, 11) ustawienie krawężników i obrzeży, 12) wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdu, chodnika, stanowisk postojowych, 13) ustawienie urządzeń organizacji ruchu, 14) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 15) wykonanie trawników i nasadzeń, 16) wykonanie prac porządkowych, 17) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną