Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku (1)

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2018-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 050658640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku (1)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku wraz z przebudową/budową infrastruktury technicznej w poniższym zakresie: 1) CZĘŚĆ I postępowania: Rozbudowa ulic: Marczukowskiej i Spokojnej. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę: nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodników, zjazdów, zieleńców wraz z rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wycinki zgodnie z wyceną drewna na kwotę brutto 799,41 zł brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 41/100). W przypadku zaistnienia różnicy pomiędzy ilością przedmiarową drzew przeznaczonych do wycinki, a stanem faktycznym zostanie przeprowadzona powtórna inwentaryzacja i wycena drewna. W oparciu o protokół odbioru drewna z wycinki drzew i krzewów Zamawiający wystawi fakturę VAT. Zamawiający obciąży Wykonawcę fakturą za pozyskane drewno. Wykonawca opłaci należność za drewno w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez zamawiającego. 2) CZĘŚĆ II postępowania: Przebudowa ulicy 8KD-D oraz fragmentu ulicy 5KD-L. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę: nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodnika, opaski, zjazdów, miejsc postojowych (ul. 5 KD-L) wraz z budową infrastruktury technicznej: kablowej linii oświetleniowej oraz sieci kanalizacji deszczowej oraz zakładanie zieleńców. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i montażu tablicy informacyjnej o zrealizowaniu inwestycji ze środków Budżetu Obywatelskiego 2017. Tablica ma być wykonana z materiału wodoodpornego, powleczonego, w kolorze ciemnego brązu, o wymiarach minimum 25x35 cm. Na tablicy powinna być przyklejona nalepka wodoodporna w kolorze żółtym (litery czarne),o treści wg projektu tablicy (załącznik nr 8). Tablicę należy przymocować uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. 3) CZĘŚĆ III postępowania: Budowa ulicy Dworskiej. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej brukowej i płyt ażurowych, miejsc postojowych, opasek, zieleńców wraz z budową/przebudową infrastruktury technicznej. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i montażu tablicy informacyjnej o zrealizowaniu inwestycji ze środków Budżetu Obywatelskiego 2017. Tablica ma być wykonana z materiału wodoodpornego, powleczonego, w kolorze ciemnego brązu, o wymiarach minimum 25x35 cm. Na tablicy powinna być przyklejona nalepka wodoodporna w kolorze żółtym (litery czarne),o treści wg projektu tablicy (załącznik nr 8). Tablicę należy przymocować uchwytami do stojaka z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo. 4) CZĘŚĆ IV postępowania: Budowa ulicy Czerwonego Kapturka. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę: nawierzchni jezdni z kostki betonowej, chodników, zjazdów, zieleńców wraz z budową infrastruktury technicznej. 5) CZĘŚĆ V postępowania: Budowa drogi łącznikowej pomiędzy ul. B. Prusa i ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę nawierzchni drogi łącznikowej z kostki betonowej brukowej wraz z budową kablowej linii oświetleniowej oraz rozbiórką i budową sieci telekomunikacyjnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty w zakresie każdej części zamówienia. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. UWAGA Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniach kosztów zadania - załączniki nr 1A-1E SIWZ (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawo Budowlane) – wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ). Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną