Cyfryzacja dokumentów w postaci nieelektronicznej wchodzących w skład operatów technicznych do postaci dokumentów elektronicznych, w celu utworzenia przestrzennego rejestru dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w bazie danych systemu teleinformatycznego TurboEwid

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cyfryzacja dokumentów w postaci nieelektronicznej wchodzących w skład operatów technicznych do postaci dokumentów elektronicznych, w celu utworzenia przestrzennego rejestru dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w bazie danych systemu teleinformatycznego TurboEwid
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest cyfryzacja analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. operatów technicznych dla obszaru 14 obrębów m. Białegostoku rozumiana jako przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji źródłowej wchodzących w skład operatów technicznych, umieszczenie na tych dokumentach identyfikatora zgodnego z rozporządzeniem PZGiK, opisanie ww. dokumentów metadanymi oraz zgromadzenie ich w repozytorium o strukturze wskazanej przez Zamawiającego. 1) Szacunkowa ilość operatów technicznych podlegających opracowaniu – około 5 800 sztuk. 2) Szacunkowa liczba metrów bieżących dokumentów wynosi ok. 62 metry bieżące. 3) Szacunkowa liczba stron do skanowania w przeliczeniu na format A4 (dokumenty do skanowania mogą być w formatach A-3 i większych) wynosi około 360 000 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac określają Warunki Techniczne stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79999100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną