Dostawa aparatury w ramach projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 16720000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pb.ezamawiajacy.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury w ramach projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest Dostawa aparatury w ramach projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna) do SIWZ i obejmuje: 1. dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 2. instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane), 3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt, 4. przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane), 5. przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane). Część 1 Kod CPV: 38510000-3 Mikroskopy Część 2 Kod CPV: 38510000-3 Mikroskopy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38510000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną