Dostawa autobusu

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Karny
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska
 • Telefon/fax: tel. 856 628 552 , fax. 856 643 401
 • Data zamieszczenia: 2018-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Hetmańska 89
  15-727 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 628 552, fax. 856 643 401
  REGON: 5045585900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autobusu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa autobusu z min. 17 maks. 21 miejscami siedzącymi (łącznie z kierowcą)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną