DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-099 Białystok, ul. Legionowa
 • Telefon/fax: tel. 085 7408587, 7408580 , fax. 857 404 895
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
  ul. Legionowa 8
  15-099 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7408587, 7408580, fax. 857 404 895
  REGON: 29427200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-bialystok/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 2. Przedmiotem zamówienia jest „DOSTAWA AUTOKLAWU LABORATORYJNEGO PIONOWEGO ORAZ STERYLIZATORA PAROWEGO DO STERYLIZACJI BRUDNEJ” na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.1 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez śladów wcześniejszej eksploatacji, nie może być przedmiotem praw osób trzecich, a także musi spełniać wszystkie normy stawiane tego typu towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (jako część zamówienia należy traktować osobno każdy pakiet wymieniony w załączniku nr 1.1 do SIWZ). 5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, począwszy od dnia następującego po podpisaniu protokołu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną