Dostawa energii elektrycznej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. 085 6510229, 6510337 , fax. 085 6510229, 6510337
 • Data zamieszczenia: 2020-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
  ul. Zwycięstwa 26A
  15-959 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 6510229, 6510337, fax. 085 6510229, 6510337
  REGON: 00009373400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bialystok.wiw.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A i Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A/1 oraz Zakładu Higieny Weterynaryjnej Oddział w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 160. Prognozowana ilość energii elektrycznej, którą zamierza kupić Zamawiający w okresie obowiązywania umowy – 697000 kWh. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Zamawiający zastrzega, że może zakupić większą lub mniejszą ilość energii od ilości prognozowanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną