DOSTAWA I INSTALACJA WRAZ Z URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ AKTYWNYCH I SIECI WIFI W BUDYNKU UPRZY UL. ŚWIERKOWEJ 20B W BIAŁYMSTOKU

Uniwersytet w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Telefon/fax: tel. 857 457 117 , fax. 085 745 70 73
 • Data zamieszczenia: 2018-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
  15097 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 457 117, fax. 085 745 70 73
  REGON: 5056220700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA I INSTALACJA WRAZ Z URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ AKTYWNYCH I SIECI WIFI W BUDYNKU UPRZY UL. ŚWIERKOWEJ 20B W BIAŁYMSTOKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń aktywnych i sieci WiFi w budynku przy ul. Świerkowej 20B w ilościach i wymaganiach określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia” (zał. nr 1 do SIWZ), oraz „Szczegółowym formularzu cenowym” (zał. nr 3 do SIWZ). Zamówienie obejmuje zadania od 1 do 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną