Dostawa i montaż trzech wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku do zadania „Zielone przystanki” wraz z pielęgnacją posadzonych roślin

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż trzech wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku do zadania „Zielone przystanki” wraz z pielęgnacją posadzonych roślin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż trzech wiat przystankowych na terenie miasta Białegostoku do zadania „Zielone przystanki” wraz z pielęgnacją posadzonych roślin. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę i montaż trzech wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: a) Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku - przystanek numer 445 Plac Uniwersytecki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Centralnego, b) Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Białymstoku - przystanek numer 449 Plac Uniwersytecki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Centralnego, c) lokalizacja na terenie miasta Białegostoku wskazana przez Zamawiającego po zawarciu umowy; 2) pielęgnację posadzonych roślin. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakresu prac zawiera zał. nr 1 do siwz. Uwagi: 1. Zamawiający wymaga udzielenia 2 lat gwarancji na konstrukcję wiaty przystankowej i system retencjonowania wody oraz 2 lat gwarancji na montaż konstrukcji wiaty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji na konstrukcję wiaty przystankowej i system retencjonowania wody zgodnie z Rozdz. XIX siwz. 2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia i zakresu prac zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnia uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji. 3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zakresu prac, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i dołączenia do oferty zał. nr 2 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44212321-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną