Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego

Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-702 Białystok, Knyszyńska
 • Telefon/fax: tel. 85 65 13 854, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku
  Knyszyńska 12
  15-702 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 65 13 854, , fax. -
  REGON: 18559000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsg.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż wyposażenia ruchomego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia ruchomego do pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Wykonawca musi dostarczyć przedmiot umowy własnym transportem i dokonać jego montażu w budynkach Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w pomieszczeniach, w których będzie następował montaż sprzętu i mebli, w celu dokonania szczegółowego obmiaru z natury. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres dostawy został ujęty w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza tolerancję od podanych wymiarów w granicy +/- 5%:
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39141000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną