Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telekomunikacyjnego niezbędnego do funkcjonowania w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim infolinii do obsługi obywateli państw trzecich

Wojewoda Podlaski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewoda Podlaski
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 857 439 387 , fax. 857 439 254
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewoda Podlaski
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 439 387, fax. 857 439 254
  REGON: 51421300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://puw.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telekomunikacyjnego niezbędnego do funkcjonowania w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim infolinii do obsługi obywateli państw trzecich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie platformy telekomunikacyjnej realizującej funkcjonalność infolinii dla obywateli państw trzecich. System ma być uruchomiony na bazie dostarczonej przez Wykonawcę platformy sprzętowej (w szczególności: serwery, terminale VoIP) wraz z oprogramowaniem realizującym poszczególne funkcjonalności. System ma zostać skonfigurowany, przetestowany i wdrożony przez Wykonawcę w lokalizacji Zamawiającego i zintegrowany z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i sieciową Zamawiającego. W zakres zamówienia nie wchodzą usługi telekomunikacyjne rozumiane jako: łącza PRA, łącza SIP, łącza dzierżawione pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego lub łącza z usługą dostępu do Internetu oraz usługi związane z modernizacją sieci LAN w lokalizacji Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32524000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną