„Dostawa kruszywa naturalnego i kruszywa drogowego do leśnictw Mostek, Rybniki, Antoniuk i Majówka, wraz z rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem”

Nadleśnictwo Dojlidy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Nadleśnictwo Dojlidy
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-111 Białystok , Al. 1000-lecia P. P.
 • Telefon/fax: tel. 085 7436875 , fax. 085 7436832
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Dojlidy
  Al. 1000-lecia P. P. 75
  15-111 Białystok , woj. podlaskie
  tel. 085 7436875, fax. 085 7436832
  REGON: 05002633100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_dojlidy/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa kruszywa naturalnego i kruszywa drogowego do leśnictw Mostek, Rybniki, Antoniuk i Majówka, wraz z rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: „Dostawa kruszywa naturalnego i kruszywa drogowego do leśnictw Mostek, Rybniki, Antoniuk i Majówka, wraz z rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem” 2. Lokalizacja robót budowlanych: leśnictwa Mostek, Rybniki, Antoniuk i Majówka. 3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa naturalnego (żwiru/pospółki drogowej zaglinionej - frakcja 0-31,5 mm) oraz kruszywa drogowego (destruktu betonowego – frakcja 17-63 mm) do leśnictw Mostek, Rybniki, Antoniuk i Majówka w miejsca uszkodzone po intensywnych ulewach deszczu (w trybie awaryjnym), zgodnie z tabelą w pkt.4. 4. Zakres zamówienia obejmuje: Zakres obejmuje dostawę kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki drogowej) w ilości do 2106 ton oraz kruszywa drogowego (destrukt betonowy) w ilości do 806 ton. Poniższa tabela przedstawia ilości planowanej dostawy wraz z rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem wg poszczególnych leśnictw: Leśnictwo Kruszywo naturalne (pospółka drogowa) – frakcja 0-31,5 mm Kruszywo drogowe (destrukt betonowy) – frakcja 17-63 mm Mostek 572 208 Rybniki 572 208 Antoniuk 260 104 Majówka 702 286 Razem 2106 806 Ilości określone w tabeli są nieprzekraczalne. 5. Pozostałe informacje niezbędne do prawidłowego wykonania dostawy: a. Wykonawca zapewnia i przedstawi dokumenty potwierdzające, że kruszywo naturalne dostarczane będzie z koncesjonowanego źródła, do którego wykonawca posiada tytuł prawny lub jest upoważniony przez inny podmiot, b. Dostawą wraz z robotami towarzyszącymi objęte są pojedyncze fragmenty dróg leśnych (wyrwy, tzw. dziury) a nie odcinki lub całe drogi leśne, c. Ostateczne miejsce dowozu materiałów i ich wbudowania wskazywać będzie miejscowy leśniczy/podleśniczy. d. Ilości podane w tabeli w pkt.4 Opisu przedmiotu zamówienia są szacunkowe i nie mogą zostać przekroczone, co Wykonawca winien uwzględnić przy organizacji ładunków transportowych. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktyczne ilości dostarczonych materiałów (tony) wg cen jednostkowych podanych w ofercie, e. Cena ofertowa zawierać będzie koszt dowozu materiałów do poszczególnych leśnictw, oraz rozładunek plantowanie i miejscowe zagęszczenie ciężkim sprzętem (np. walec drogowy), f. Wbudowanie przez Wykonawcę materiałów winno umożliwić korzystanie z drogi leśnej bezpośrednio po zakończeniu prac na danym fragmencie drogi), g. Osobą odpowiedzialną za odbiór ilościowy dostarczonych przez wykonawcę materiałów jest leśniczy lub podleśniczy danego leśnictwa. Podstawą do odbioru jest przedstawienie przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (np. kierowcę) dokumentu wskazującego na dostarczone ilości (waga tony, m3). Dostarczenie w/w materiałów może się odbyć wyłącznie w obecności leśniczego/podleśniczego danego leśnictwa. h. Destrukt betonowy powinien mieć jednorodną wielkość i nie może zawierać elementów metalowych. i. Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), j. Wykonawca odpowiada za wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną