Dostawa masek do podawania tlenu i pojemników na odpady medyczne

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-874 Białystok, Poleska
 • Telefon/fax: tel. 85 66 37 344, 85 66 37 345, , fax. 85 66 37 302
 • Data zamieszczenia: 2020-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
  Poleska 89
  15-874 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 66 37 344, 85 66 37 345, , fax. 85 66 37 302
  REGON: 50622576000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa masek do podawania tlenu i pojemników na odpady medyczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa masek do podawania tlenu i pojemników na odpady medyczne dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć całość towaru na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Białymstoku, w sposób opisany w załączonym wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: 1) Część 1 – Maska do podawania tlenu dla dorosłych z nebulizatorem 2) Część 2 – Maska do podawania tlenu dla dzieci z nebulizatorem 3) Część 3 - Maska do podawania tlenu dla dorosłych z rezerwuarem 4) Część 4 - Maska do podawania tlenu dla dzieci z rezerwuarem 5) Część 5 - Maska do podawania tlenu w rozmiarze dla dorosłych i dzieci - dren 160cm lub dłuższy. 6) Część 6 - Pojemnik na odpady medyczne 60 l 4. Liczba części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę nie jest ograniczona. 5. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania Zamawiającego przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną