Dostawa paliw dla pojazdów stanowiących flotę samochodową oraz zakup paliwa do agregatów prądotwórczych i innych urządzeń spalinowych Zamawiającego

Województwo Podlaskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Podlaskie
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 85 665 45 51 , fax. 85 665 46 42
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podlaskie
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 45 51, fax. 85 665 46 42
  REGON: 05065840400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw dla pojazdów stanowiących flotę samochodową oraz zakup paliwa do agregatów prądotwórczych i innych urządzeń spalinowych Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw realizowane w postaci świadczeń cząstkowych sprzedaży i tankowania w ilościach pokrywających bieżące potrzeby Zamawiającego: a) Etyliny Pb 95 – 56 500 dm3 b) Etyliny Pb 98 wzbogaconej – 34 475 dm3 c) Oleju napędowego (ON) – 4 548 dm3 d) Oleju napędowego (ON) wzbogaconego – 63 711 dm3 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną