Dostawa produktów leczniczych

Areszt Śledczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Areszt Śledczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-377 Białystok, ul. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 085 7427021 - 23 , fax. 857 427 024
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Białymstoku
  ul. Kopernika 21
  15-377 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7427021 - 23, fax. 857 427 024
  REGON: 31958100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych szczegółowo określonych w kosztorysie cenowym, stanowiącym załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną