Dostawa profesjonalnego sprzętu audio-video na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15406 Białystok, ul. Odeska
 • Telefon/fax: tel. 85 306 75 15 , fax. 85 734 19 55
 • Data zamieszczenia: 2018-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki
  ul. Odeska 1
  15406 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 306 75 15, fax. 85 734 19 55
  REGON: 27897100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oifp.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa profesjonalnego sprzętu audio-video na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego sprzętu do obsługi dźwięku, oświetlenia i multimediów. Wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32342410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną