Dostawa środków transportu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 85 742 53 78 , fax. 85 742 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
  ul. Ciołkowskiego 2/3
  15-264 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 742 53 78, fax. 85 742 21 04
  REGON: 00016229200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wios.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków transportu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków transportu tzn. jednego osobowo – terenowego i dwóch osobowych, fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2019, nieużywanych, bez wad i uszkodzeń, kompletnych i gotowych do użytku, sprawnych technicznie, spełniających ogólne wymagania dotyczące pojazdów samochodowych: 1) Spełniające wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w tym posiadające homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym; 2) Spełniające wymogi Dyrektywy CEE EURO 6 – 2007/715/EC w zakresie emisji zanieczyszczeń. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część I Dostawa samochodu osobowo- terenowego. Część II Dostawa dwóch samochodów osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną