Dostawa roślin do zadania pn. „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących"

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2018-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 050658640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa roślin do zadania pn. „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy roślin do zadania pn. „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących”, tj. Dostawa i posadzenie roślin wraz z pielęgnacją gwarancyjną. a) Dostawa i posadzenie roślin na podstawie projektu wykonawczego zieleni (załącznik nr 1 do siwz pkt. 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 2.1.4.; 2.1.6.), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do siwz) oraz przedmiaru robót (załącznik nr 3 do siwz) w określonym poniżej zakresie: - zamówienie obejmuje prace porządkowe i przygotowawcze terenu pod nasadzenia roślin, - dostawa i posadzenie 129 szt. (zgodnie ze zbiorczym zestawieniem gatunkowoilościowym) - drzew liściastych, - dostawa i posadzenie 695 szt. (zgodnie ze zbiorczym zestawieniem gatunkowo-ilościowym) - krzewów liściastych, - dostawa i posadzenie 5475 szt. (zgodnie ze zbiorczym zestawieniem gatunkowo-ilościowym) - bylin, traw, roślin zielnych (na powierzchni około 608 m2 ), - dostawa i posadzenie 2220 szt. - roślin miododajnych(zgodnie ze zbiorczym zestawieniem gatunkowo-ilościowym), (na powierzchni około 247 m2 ), - dostawa nasion i założenie łąk kwietnych (na powierzchni 2480 m2 ), W ramach zamówienia nie są realizowane nasadzenia roślin wodnych i nadwodnych (pkt. 2.1.5. załącznika nr 1 do siwz). b) Pielęgnacja gwarancyjna posadzonych roślin i założonych łąk kwietnych – wykonywana zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz i zapisami umowy – załącznik nr 10 do siwz. 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03451000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną