Dostawa roślin i platform pływających dla ptactwa wodnego do zadania pn. „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących"

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 050658640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa roślin i platform pływających dla ptactwa wodnego do zadania pn. „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy roślin i platform pływających dla ptactwa wodnego do zadania pn. „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących”, z uwzględnieniem podziału zamówienia na części: 1) Część I - Dostawa i posadzenie roślin wraz z pielęgnacją gwarancyjną. 2) Część II – Dostawa i montaż platform pływających dla ptactwa wodnego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) CZĘŚĆ I- Dostawa i posadzenie roślin wraz z pielęgnacją gwarancyjną. a) Dostawa i posadzenie roślin na podstawie projektu wykonawczego zieleni (załącznik nr 1 do siwz pkt. 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 2.1.4.; 2.1.6.), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 do siwz) oraz przedmiaru robót (załącznik nr 3 do siwz) w określonym poniżej zakresie: - zamówienie obejmuje prace porządkowe i przygotowawcze terenu pod nasadzenia roślin, - dostawa i posadzenie 129 szt. (zgodnie ze zbiorczym zestawieniem gatunkowo-ilościowym) - drzew liściastych, - dostawa i posadzenie 695 szt. (zgodnie ze zbiorczym zestawieniem gatunkowo-ilościowym) - krzewów liściastych, - dostawa i posadzenie 5475 szt. (zgodnie ze zbiorczym zestawieniem gatunkowo-ilościowym) - bylin, traw, roślin zielnych (na powierzchni około 608 m2 ), - dostawa i posadzenie 2220 szt. - roślin miododajnych(zgodnie ze zbiorczym zestawieniem gatunkowo-ilościowym), (na powierzchni około 247 m2 ), - dostawa nasion i założenie łąk kwietnych (na powierzchni 2480 m2 ), W ramach zamówienia nie są realizowane nasadzenia roślin wodnych i nadwodnych (pkt. 2.1.5. załącznika nr 1 do siwz). b) Pielęgnacja gwarancyjna posadzonych roślin i założonych łąk kwietnych – wykonywana zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz i zapisami umowy – załącznik nr 10 do siwz. 2. CZĘŚĆ II – Dostawa i montaż platform pływających dla ptactwa wodnego. Zakres przedmiotowy zamówienia i opis techniczny platformy pływającej: a)konstrukcja platform powinna być wykonana z rur stalowych (stal nierdzewna) – dopuszcza się stal ocynkowaną obustronnie, b)wszystkie elementy platform podatne na korozję muszą być ocynkowane, c)konstrukcja platform ma być odporna na mróz i być wytrzymała na niszczące działanie lodu, d)platformy powinny być trwałe i odporne na wahania poziomu wody, e)platformy powinny być przystosowane do wieloletniej eksploatacji, f)konstrukcja pojedynczej platformy powinna umożliwiać łączenie kilku platform w tzw. moduły o różnych kształtach a także samodzielne jej funkcjonowanie, g)pojedyncza platforma może mieć kształt: trójkąta równobocznego o boku ok. 3 m lub prostokąta o bokach ok. 1 m x 3 m lub kwadratu o boku ok. 2 m, (tolerancja -/+ 10 %), h)łączna powierzchnia 9 platform pływających nie powinna przekraczać powierzchni ok. 40 m², (tolerancja -/+ 10 %), i)platformy będą łączone maksymalnie po 3, j)Zamawiający będzie zainteresowany następującymi platformami do wyboru: 9 platform w kształtach trójkąta równobocznego, o długości boku ok. 3 m lub 6 platform w kształcie trójkąta równobocznego o długości boku ok. 3 m i 3 prostokątów o długości boków ok. 1 m x 3 m lub 9 platform w kształcie kwadratu o długości boku ok. 2 m, (tolerancja -/+ 10 %), k)Zamawiający wymaga bez względu na konfigurację 6 platform obsadzonych roślinami wodnymi i 3 platformy ze żwirem, l)na powierzchni lęgowej (żwirowej) platformy należy usypać żwir o granulacie 2 – 8 mm oraz warstwę piasku o grubości min.10 cm, m)powierzchnię lęgową (żwirową) platformy należy wypełnić pianką utwardzoną i geowłókniną lub innym odpowiednim materiałem, który będzie gwarantować odprowadzanie nadmiaru wody zbierającej się na platformie podczas opadów lub falowania wody, n)platformy żwirowe muszą mieć zabezpieczenia przed nadmiernym wymywaniem żwiru i piasku. W przypadku 30% ubytku żwiru i piasku, Wykonawca w okresie gwarancji uzupełni materiał przed rozpoczęciem każdego okresu lęgowego czyli do 15 marca, o)powierzchnię wegetacyjną platformy należy wypełnić naturalnym podłożem np. matą wykonaną z włókien kokosowych lub innym materiałem naturalnym umożliwiającym wegetację roślin, p)powierzchnię wegetacyjną platformy należy obsadzić dobrze ukorzenionymi roślinami szuwarowymi np. turzycami, kosaćcem żółtym, krwawnicą pospolitą, tojeścią pospolitą, niezapominajką błotną, miętą, itp. Rośliny powinny przerastać naturalne podłoże gęsto połączonymi systemami korzeniowymi tworzącymi szczelną i niewypłukiwalną całość - powierzchnię platformy należy obsadzić taką ilością roślin, która zagwarantuje efekt wypełnienia roślinami, q)wyporność konstrukcyjna platform winna być dobrana w sposób umożliwiający ich zanurzenie 2/3 pod powierzchnią wody, a 1/3 powinna się znajdować nad lustrem wody, r)montaż platform należy wykonać za pomocą elementów kotwiących w sposób zapewniający stateczność i bezpieczeństwo konstrukcji. Rodzaj i długość systemu kotwicznego należy dostosować do głębokości zbiornika (stawu), tak aby platforma mogła dopasować się do zmiennego poziomu wody w stawie. 3.Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji terenowej oraz zebranie na swoje ryzyko i koszt wszelkich informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34515000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną