Dostawa samochodu hybrydowego do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu hybrydowego do Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu hybrydowego do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Szczegółowy opis parametrów technicznych i wymaganego wyposażenia samochodu opisany został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, który jednocześnie stanowić będzie załącznik do umowy. 2. Podstawowe wymagania dla samochodu: 1) rok produkcji 2020 2) samochód musi być: - fabrycznie nowy, - nieuszkodzony, - sprawny technicznie (posiadać ważne badania techniczne co najmniej na 3 lata), - posiadać książkę pojazdu i homologację, - nigdzie wcześniej nie rejestrowany, 3) maksymalny przebieg samochodu – 50 km, 4) ponadto Wykonawca udzieli, licząc od daty przejęcia dostawy przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym: • minimum 24-miesięcznej gwarancji na silnik i podzespoły mechaniczne Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za udzielenie dłuższej gwarancji, zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. • 10-letniej gwarancji na perforację nadwozia. 3. W okresie gwarancji, Wykonawca zapewni autoryzowany serwis w terminie dwóch dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 4. Z pojazdem musi być dostarczona cała dokumentacja w języku polskim obejmująca: a) instrukcję obsługi; b) książkę gwarancyjną; c) warunki udzielania gwarancji. 5. Wykonawca przeprowadzi nieodpłatnie szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pojazdów z wytypowaną przez użytkownika osobą w następującym zakresie: • szkolenia z podstaw użytkowania sprzętu wykonywane podczas przekazywania pojazdu. Zakres szkolenia obejmuje zasady używania urządzeń znajdujących się w kabinie kierowcy oraz zasady wykonywania obsługi codziennej i planowych przeglądów gwarancyjnych. Szkolenia doskonalącego z zasad eksploatacji i obsługi pojazdu (1 osoba) w terminie do końca realizacji umowy w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem. 6. Dostarczenie samochodów odbędzie się na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku, gdzie odbędzie się protokolarny odbiór pojazdów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną