Dostawa sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu "Zespół Szkół Zawodowych Nr2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji"

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-082 Białystok, Świętojańska
 • Telefon/fax: tel. 857 416 143 , fax. 857 329 444
 • Data zamieszczenia: 2020-06-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
  Świętojańska 1
  15-082 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 416 143, fax. 857 329 444
  REGON: 40514500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsz2.h2.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i narzędzi cyfrowych do pracowni szkolnych w ramach projektu "Zespół Szkół Zawodowych Nr2 w Białymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  • Część I – Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ; • Część II – Zestawy komputerowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ; • Część III – Monitory interaktywne i tablice suchościeralne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1c do SIWZ; • Część IV – Tablety i tablety graficzne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1d do SIWZ; • Część V – Kamery internetowe, kamery cyfrowe, skanery, aparaty, wizualizery i dyktafony zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1e do SIWZ. Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe. W przypadku wystąpienia w dokumentacji zamówienia nazw własnych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom i produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”. Warunki równoważności rozwiązań: 1. Ten sam zakres zastosowań, 2. Ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie, 3. Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym, 4. Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji. 5. Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania równoważnego. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia Oferowany przez Wykonawcę sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, który będzie przeznaczony do użytku osób fizycznych, uwzględniał wymagania w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną