Dostawa sprzętu serwerowego

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-062 Białystok, Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 83
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
  Warszawska 13 lok. 7U
  15-062 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 83
  REGON: 38175487300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bui.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu serwerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie składa się z 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zakres poszczególnych części zamówienia: CZĘŚĆ I: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych serwerów stelażowych z minimum 5-letnią gwarancją producenta - zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4. CZĘŚĆ II: Dostawa fabrycznie nowej biblioteki taśmowej z minimum 3-letnią gwarancją producenta i 24 sztukami taśm do biblioteki taśmowej – zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 5. Ilekroć w załączniku nr 4 do SIWZ opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający informuje że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną