Dostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru

MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU ogłasza przetarg

 • Zamawiający: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-092 Białystok, Henryka Sienkiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 795 650 800
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU
  Henryka Sienkiewicza 26
  15-092 Białystok, woj. podlaskie
  tel. +48 795 650 800
  REGON: 36621593200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sybir.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Miejska Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu przewodnika multimedialnego wraz z jego wdrożeniem na wystawie stałej Muzeum Pamięci Sybiru znajdującej się w siedzibie Muzeum w Białymstoku przy ul. Węglowej 1. 2. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie, dostarczenie, uruchomienie oraz przetestowanie sprzętu i oprogramowania systemu przewodnika multimedialnego, w skład którego wchodzą: 1) Urządzenia (wraz z osprzętem i oprogramowaniem niezbędnym do działania systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego): a) tablety (50 szt.), b) gogle VR (30 zestawów), c) serwer systemu zarządzania kontentem wraz z oprogramowaniem, d) komputer serwisowy, e) szafy do przechowywania i ładowania tabletów oraz gogli VR, f) access point (2 szt.), g) switch, h) router, i) UPS do serwera, j) stoły multimedialne (2 szt.), k) rzutniki mobilne (2 szt.), l) kamery (2 szt.). 2) Treści: a) aplikacja mobilna, b) kontent na tablety, gogle VR oraz stoły multimedialne: gra/skan/animacja/model 3d/video/ film. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1, 1A, 1B, 1C do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną