Dostawa tablic rejestracyjnych dla Miasta Białystok

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tablic rejestracyjnych dla Miasta Białystok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych, wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z warunkami określonymi w: 1) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), 2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 roku r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 ze zm.), 3) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1751 ze zm.). 4) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2019 r., poz. 546 ), 5) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie warunków i sposobów dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 547), 6) normami lub specyfikacjami technicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r., poz 155). 2. Zakres dostawy obejmuje : 1) tablice rejestracyjne zwyczajne: - samochodowe (jedno- i dwurzędowe) - max w ilości 40.000 kpl. - zmniejszone – max w ilości 800 kpl. - motocyklowe - max w ilości 1.700 szt. - motorowerowe - max w ilości 280 szt. - indywidualne - max w ilości 100 kpl. - zabytkowe – max w ilości 140 szt - wtórniki tablic rejestracyjnych zwyczajnych - max w ilości 900 szt. 2) tablice rejestracyjne tymczasowe: - samochodowe (jedno- i dwurzędowe) -max w ilości 200 kpl. - zmniejszone – max w ilości 5 kpl. - motocyklowe - max w ilości 5 szt. - motorowerowe - max w ilości 2 szt. 3) tablice rejestracyjne profesjonalne: - samochodowe (jedno- i dwurzędowe) -max w ilości 10 kpl. - motocyklowe - max w ilości 6 szt. - motorowerowe - max w ilości 6 szt. 4) tablice rejestracyjne dla pojazdów zasilanych eklektycznie lub wodorem : - samochodowe (jedno- i dwurzędowe) -max w ilości 400 szt. - motocyklowe - max w ilości 10 szt. - motorowerowe - max w ilości 300 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje również protokolarny odbiór, zniszczenie przez pocięcie i złomowanie wycofanych, zużytych tablic rejestracyjnych. podana ilość zamawianych poszczególnych rodzajów tablic ma charakter szacunkowy a górną granicę stanowi oferowana kwota brutto. 3. Warunki dostawy: 1) Dostawa tablic rejestracyjnych partiami, wg zamówienia w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. 2) Dostawa tablic rejestracyjnych - każdej zamówionej partii - na koszt Wykonawcy bezpośrednio do Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego ul.J.K.Branickiego 3/5 w Białymstoku. Opakowanie winno gwarantować prawidłowy transport i przechowywanie. 3) Termin dostawy wtórników tablic oraz tablic rejestracyjnych indywidualnych - w ciągu trzech dni roboczych od dnia zamówienia. 4) W przypadku zmiany przepisów dotyczących wzoru tablic rejestracyjnych wprowadzonych w drodze zmiany obowiązujących przepisów, o których mowa wyżej, wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostosowania produkcji tablic do wymogów określonych przepisami. 5) Reklamowanie braków ilościowych i jakościowych dostarczonej partii materiałów odbywać się będzie drogą elektroniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30195000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną