dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Zarząd Powiatu Białostockiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Powiatu Białostockiego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-569 Białystok, Borsucza
 • Telefon/fax: tel. 857 403 951, , fax. 857 403 982
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Białostockiego
  Borsucza 2
  15-569 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 403 951, , fax. 857 403 982
  REGON: 05065839600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wytworzenie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz bezpłatny odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022 r. spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355). Rodzaje tablic: Tablice zwyczajne, zabytkowe, indywidualne, dla pojazdów elektrycznych: Samochodowe – 35 000 kpl. Motocyklowe / Ciągnikowe – 5 500,00 szt. Motorowerowe – 1 400 szt. Na przyczepy – 4 200 szt. Tablice tymczasowe: Samochodowe – 500 kpl. Samochodowe – 300 szt. Motocyklowe – 100 szt. Tablice dyplomatyczne: Samochodowe: 5 kpl. Tablice profesjonalne: Samochodowe – 50 szt. Motocyklowe – 10 szt. Ciągnikowe – 10 szt. Motorowerowe – 10 szt. Przyczepy – 30 szt. Wtórnik tablic rejestracyjnych: 1 700 szt. Miejsce dostawy tablic rejestracyjnych: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 oraz Filia Wydziału Komunikacji w Łapach, przy ul. Piaskowej 9. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego odbioru, zniszczenia poprzez pocięcie i złomowanie wycofanych tablic rejestracyjnych. Cena nowych tablic rejestracyjnych samochodowych będzie pomniejszona o wartość oddanych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wycofanych tablic rejestracyjnych. Odbiór oraz złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych będzie odbywać się na koszt Wykonawcy na każdorazowy wniosek Zamawiającego. Odbiór tablic rejestracyjnych będzie następować po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz z Filii Wydziału Komunikacji w Łapach, przy ul. Piaskowej 9 z częstotliwością wynikającą z potrzeb Wydziału (co najmniej raz na dwa miesiące). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt stosowne pojemniki do przechowywania tablic rejestracyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44423400-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną