Dostawa trzech samochodów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku

Straż Miejska w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Straż Miejska w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-399 Białystok, ul. Składowa
 • Telefon/fax: tel. 0-85 869 67 49 , fax. 0-85 869 6750
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska w Białymstoku
  ul. Składowa 11
  15-399 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 869 67 49, fax. 0-85 869 6750
  REGON: 20017501200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://smbip.um.bialystok.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa trzech samochodów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części w niżej określonych zakresach: Część I – dostawa mobilnego systemu kontrolno- pomiarowego stanu środowiska, w skład którego wchodzi samochód osobowy w wersji VAN wraz z zabudową i specjalistycznym wyposażeniem. Rok produkcji samochodu – 2018 lub 2019. Wykonawca udzieli: minimum 24-miesięcznej gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne (bez limitu kilometrów), minimum 10-letniej gwarancji na perforację nadwozia, minimum 36-miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą, minimum 24-miesięcznej gwarancji na zabudowę pojazdu, minimum 24-miesięcznej gwarancji na sprzęt pomiarowo-badawczy wyposażenia i wytwornicę dymu, minimum 24-miesięcznej gwarancji na sprzęt informatyczno-łącznościowy. W skład specjalistycznego wyposażenia pojazdu wchodzą następujące urządzenia: zestaw monitora pyłu zawieszonego w powietrzu wraz z walizkowym zestawem do pomiarów środowiskowych - 1 sztuka, przenośny detektor wielogazowy z ładowarką, z funkcją odczytu 4 gazów: siarkowodór (H2S), tlenek azotu (NO), tlenek węgla (CO), lotne związki organiczne (PID) - 2 sztuki, pełny zestaw do analizy wody z walizką – 1 sztuka, analizator zanieczyszczenia wody – 1 sztuka, lornetka – 1 sztuka, kamera szybkoobrotowa kolorowa zewnętrzna z oświetleniem IR, z rejestratorem i manipulatorem, sterowana z części biurowej pojazdu (z możliwością obserwacji w nocy) – 1 sztuka, monitor do rejestratora – 1 sztuka, komputer stacjonarny – 1 sztuka, monitor do komputera – 1 sztuka, urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka, moduł pamięci masowej – 1 sztuka, moduł sieciowy – 1 sztuka, wytwornica dymu – 1 sztuka. Część II – dostawa samochodu z zabudową do przewozu osób zatrzymanych. Rok produkcji samochodu – 2019. Wykonawca udzieli: minimum 24-miesięcznej gwarancji na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne (bez limitu kilometrów), minimum 6-letniej gwarancji na perforację nadwozia, minimum 24-miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą, Część III – dostawa samochodu o napędzie w 100% elektrycznym. Rok produkcji samochodu – 2019. Wykonawca udzieli: minimum 24-miesięcznej gwarancji na elementy mechaniczne (bez limitu kilometrów), minimum 48-miesięcznej gwarancji na akumulator trakcyjny, minimum 6-letniej gwarancji na perforację nadwozia, minimum 24-miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, do dwóch lub do wszystkich trzech części. Podstawowe wymagania dla wszystkich samochodów: samochody muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być uszkodzone, muszą być sprawne technicznie (posiadają ważne badania techniczne co najmniej na 3 lata), muszą posiadać książkę pojazdu i homologację, nie mogą być nigdzie wcześniej rejestrowane. Maksymalny przebieg każdego samochodu – 50 km. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni autoryzowany serwis na terenie Miasta Białegostoku. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na swój koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego, gdzie odbędzie się protokolarny odbiór pojazdu i szkolenie. Szczegółowy opis zamówienia (OPZ) dla każdej części został określony odpowiednio w Załącznikach nr 1A, 1B i 1C do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną