Dostawa zagranicznych czasopism naukowych w prenumeracie na lata 2021-2022 dla Uniwersytetu w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-328 Białystok, Świerkowa
 • Telefon/fax: tel. 857 457 117, , fax. 085 745 70 73
 • Data zamieszczenia: 2020-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet w Białymstoku
  Świerkowa 20B
  15-328 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 457 117, , fax. 085 745 70 73
  REGON: 50562207000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zagranicznych czasopism naukowych w prenumeracie na lata 2021-2022 dla Uniwersytetu w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa zagranicznych czasopism naukowych w prenumeracie na lata 2021-2022 dla Uniwersytetu w Białymstoku w ilości 19 tytułów naukowych czasopism zagranicznych tj. 19 tytułów w wersji drukowanej z uwzględnieniem bezpłatnego dostępu on – line oferowanego przez wydawców poszczególnych tytułów w ramach ich oferty wydawniczej. Zamawiający nie może ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. 2) Zamówienie dotyczy tytułów posiadających w numeracji nadanej przez wydawcę odpowiednio rok 2021 i 2022. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ (2.1 – rok 2021, 2.2 – rok 2022), który stanowi jednocześnie Szczegółowy Formularz Cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną