Druk i dostawa publikacji pn.: „Kalendarz wydarzeń kulturalnych w województwie podlaskim lato/jesień 2018 r.”

Województwo Podlaskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Podlaskie
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 85 665 45 51 , fax. 85 665 46 42
 • Data zamieszczenia: 2018-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podlaskie
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 45 51, fax. 85 665 46 42
  REGON: 050658404
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dostawa publikacji pn.: „Kalendarz wydarzeń kulturalnych w województwie podlaskim lato/jesień 2018 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Druk i dostawa publikacji pn.: „Kalendarz wydarzeń kulturalnych w województwie podlaskim lato/jesień 2018 r.”, w ilości 1500 egzemplarzy, wraz z dostawą całego nakładu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną