„Inżynier kontraktu do projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego””

Województwo Podlaskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Podlaskie
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 85 665 45 51 , fax. 85 665 46 42
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podlaskie
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 45 51, fax. 85 665 46 42
  REGON: 05065840400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Inżynier kontraktu do projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego””
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera kontraktu do projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”, zgodnie z decyzją Nr UDA RPPD.08.01.00-20-0015/19-00 w sprawie dofinansowania, przyjętą do realizacji Uchwałą nr 87/1362/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi konkursowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.1: Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Studium Wykonalności, Wyciągiem z dokumentacji technicznej i wymaganiami ujętymi w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79420000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną