Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Barszczańskiej 4 w Białymstoku.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Barszczańskiej 4 w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do budynku mieszkalnego przy ul. Barszczańskiej 4 w Białymstoku. 2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 1) kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby budynku Gminy Białystok zlokalizowanego przy ul. Barszczańskiej 4 w Białymstoku, 2) szacowane zużycie gazu w okresie 1 roku wyniesie: 219 440 kWh, 3) szacowane zużycie gazu w okresie 24 m-cy wyniesie: 438 880 kWh, 4) moc umowna - < 110kWh/h, 5) moc przyłączeniowa: 9 m3/h, 6) charakterystyka punktu odbioru paliwa gazowego: kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 85 kW, 7) dotyczy dostawy gazu do istniejącego przyłącza średniego ciśnienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną