„Konserwacja budynku nr 2 na potrzeby WOT na terenie JW w Łomży”.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://25wog.wp.mil.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Konserwacja budynku nr 2 na potrzeby WOT na terenie JW w Łomży”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Konserwacja budynku nr 2 na potrzeby WOT na terenie JW. w Łomży” 1.1. Zakres robót 1.1.1. Roboty remontowo – budowlane: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. Częściowa wymiana posadzek i okładzin ściennych. Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach i ścianach z jednoczesnym wyrównaniem powierzchni. Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi – głęboko penetrującymi. Wymiana częściowa drzwi wewnątrzlokalowych kompletnych z ościeżnicą stałą. Kraty z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12mm i o oczku nie mniejszym niż 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie oraz siatką stalową z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25 x 25 mm. Kraty mocowane za pomocą kotew osadzonych w ścianie na głębokość minimum 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach krat. Jedna z tych krat powinna być zamykana od wewnątrz na zamek kłódkę klasy C co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję. Naprawa posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Ułożenie wykładziny rulonowej PCV o parametrach technicznych: • Lata gwarancji: 10 • Zabezpieczenie powierzchni: Poliuretan PUR • Certyfikat Zgodności WE PN-EN 14041 1488-CPD-0017 • Klasyfikacja użytkowania PN-EN ISO 10874 33 / 42 • Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1 Bfl-s1 • Ocena higieniczna: Pozytywna • Zachowanie elektryczne PN-EN 14041: Antystatyczna • Napięcie elektrostatyczne PN-EN 1815: 2 kV • Odporność na poślizg wg DIN 51130 i PN-EN 14041: R11, Klasa DS. • Dynamiczny współczynnik tarcia PN-EN 13893: 0,66 / 0,68 • Grubość całkowita PN-EN ISO 24346: nie mniej niż 2,0 mm • Grubość warstwy użytkowej PN-EN ISO 24340: 0,6 mm • Ciężar PN-EN ISO 23997: 3,2 kg/m2 • Szerokość PN-EN ISO 24341: 2 m • Długość rulonu PN-EN ISO 24341: 20 m • Odporność na ścieranie PN-EN 649: Grupa T • Wgniecenie resztkowe PN-EN ISO 24343-1: 0,03 mm • Stabilność wymiarów po działaniu ciepła PN-EN ISO 23999: 0,4% • Zwijanie się po działaniu ciepła PN-EN ISO 23999: 8 mm • Odporność na światło PN-ISO 105-B02: 7 • Elastyczność PN-EN ISO 24344: Dobra • Odporność chemiczna PN-EN ISO 26987: Odporna • Odporność na mikroorganizmy PN-EN ISO 846: Odporna • Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach PN-EN 425: Odporna • Ogrzewanie podłogowe: do 27°C Odtworzenie izolacji z folii – pozioma, pod posadzkowa, folia w płynie. Odtworzenie izolacji cieplnej z płyt styropianowych gr 5 cm. Odnowienie malowania farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian oraz sufitów. Wykonanie lamperii w technologii „Gramaplast”. Wymiana parapetów z konglomeratu. Naprawa i uzupełnienie okładzin ściennych z płytek z kamieni sztucznych. Roboty towarzyszące ogólnobudowlane 1.1.2. Instalacje elektryczne: Wymiana skrzynek natynkowych tablic rozdzielczych. Wymiana gniazd instalacji elektrycznej, oraz opraw oświetleniowych. Wymiana rozdzielni. Wymiana zabezpieczeń. Wymiana sterowania wyciągów. Naprawa i wymiana częściowa pozostałego osprzętu instalacji elektrycznej 1.1.3. Instalacje sanitarne Naprawa i częściowa wymiana instalacji wodociągowej wraz z armaturą w odnawianych pomieszczeniach. Naprawa i częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z „białym montażem” w odnawianych pomieszczeniach UWAGA: Obiekt objęty ochroną konserwatora zabytków. Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia. Praca będzie się odbywała w „czynnym” obiekcie podczas ciągłego ruchu pracowników jednostki wojskowej wykonujących codzienne obowiązki służbowe. 1.2. Warunki realizacji robót 1.2.1. Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00, praca w innych godzinach oraz w pozostałe dni, tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Użytkownika – Dowódcę 13blp OT w Łomży oraz Komendanta 25 WOG w Białymstoku. 1.2.2. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie dla użytkownika kompleksu – Kierownika Warsztatów Technicznych 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Łomży listy pracowników i wykazu sprzętu (pojazdów) uczestniczących w zadaniu oraz fotografii osób uczestniczących w wykonaniu zadania celem wykonania przepustek tymczasowych przez służby ochrony (dopuszcza się wyraźną kserokopię zdjęcia z dowodu osobistego). W przypadku zmiany lub nowych pracowników winna być zachowana procedura dopuszczenia do pracy na terenie Warsztatów Technicznych 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Łomży. 1.2.3. Wykonawca/Podwykonawca zatrudniający obcokrajowców, przed rozpoczęciem przez nich prac, ma obowiązek zgłoszenia ich do Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 19 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 roku w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). Po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić niezwłocznie dokument Zamawiającemu. 1.2.4. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. 1.2.5. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 1.2.6. Przy wykonywaniu w/w robót Wykonawca (kierownik robót) powinien posiadać kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) 1.2.7. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 1.2.8. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania. 1.2.9. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 1.2.10. Zgłoszenie zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu w formie pisemnej nie później niż na 7 dni przed planowanym zakończeniem robót. Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego oraz kopię strony z dziennika budowy zawierającą wpis Inspektora nadzoru potwierdzający zakończenie robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Użytkownika 1.2.11. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Zestawienia cen sprzedaży zasadniczych rodzajów rzeczy ruchomych koncesjonowanych i niekoncesjowanych przez Agencję Mienia Wojskowego w drodze sprzedaży przetargowej w 2018 roku” (w załączniku). W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki. 1.2.12. Przed rozpoczęciem robót wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji robót powinni stawić się w wyznaczonym dniu oraz godzinie na szkolenie w zakresie zasad wejścia, opuszczania, przebywania i poruszania się po terenie WT w Łomży, BHP i p.poż, które odbędzie się na terenie Warsztatów Technicznych 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Łomży. 1.2.13. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt. 1.2.14. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności: roboty tynkarskie i posadzkarskie, przy czym: a) W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. b) Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. c) W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę z tymi osobami. d) Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców. e) Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt c) i d) powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. f) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt c) i d) powyżej oraz w SIWZ. Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: 18.06.2019 r. o godz. 10:00 na terenie JW w Łomży. W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną: p. Robertem TUROWSKIM, tel. 261 385 509. Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną