Konserwacja podjazdu i opaski odwadniającej przy budynku nr 57 na terenie JW w Hajnówce (K – 741)

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja podjazdu i opaski odwadniającej przy budynku nr 57 na terenie JW w Hajnówce (K – 741)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja podjazdu i opaski odwadniającej przy budynku nr 57 na terenie JW w Hajnówce (K – 741) 1. Roboty demontażowe i przygotowawcze oraz roboty ziemne - Rozebranie istniejących murków oporowych, podjazdów oraz opaski odwadniającej z załadowaniem i wywiezieniem gruzu z terenu budowy oraz zagospodarowaniem, - Wykarczowanie 9 szt. pni przy budynku, - Wykonanie wykopów odkrywających ściany fundamentowe budynku na głębokość 1,0 m, oraz pod podbudowę opaski odwadniającej - Oczyszczenie powierzchni odkrytych ścian oraz usunięcie zmurszałych spoin na wysokość 1,2 m od dna wykopu, - Reprofilacja spoin ścian fundamentowych oraz wyrównanie powierzchni ścian zaprawą naprawczo-renowacyjną na wysokość 1,2 m od dna wykopu, - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach fundamentowych warstwą 3mm szlamu uszczelniającego, wysokość 1,2 m od dna wykopu, - Wykonanie warstwy ochronnej izolacji ścian z 2x folia PE gr 0,5 mm, - Zasypanie odkrytych fundamentów z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi, - Wykonanie wykopów pod ścianki oporowe i studzienki chłonne, rozkopanie części obwałowań na cele technologii wykonania robót, w pobliżu przyłącza systemu alarmowego wykopy należy przeprowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, - Korytowanie pod podjazdy i plac manewrowy, - Wyrównanie powierzchni i profilowanie spadków pod warstwy konstrukcyjne podjazdów i placu manewrowego, 2. Opaska odwadniająca i studzienki chłonne - Montaż 4 szt. studzienek chłonnych o średnicy wewnętrznej 1,0 m i głębokości 3,0 m z warstwami odsączającymi z piasku, żwiru i tłucznia, w studzienkach wykonać wpusty odprowadzające wodę z korytek ściekowych, - Montaż 4 szt. pokryw nastudziennych oraz włazów żeliwnych typu lekkiego na studzienkach chłonnych, - Rozścielenie warstwy 10 cm podbudowy z pospółki pod opaskę odwadniającą wokół budynku z wyprofilowaniem spadków w kierunku studzienek chłonnych, - Ułożenie korytek ściekowych prefabrykowanych półokrągłych ze spadkami w kierunku studzienek, korytka o wym. 60x30x15 cm lub zbliżone, łączenia korytek wypełnić zaprawą cementową, odcinki pod podjazdami do budynku wykonać z korytek szerokości 30 cm, - Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku wylewanej z betonu klasy B-20 (C16/20) o średniej grubości 20 cm, opaskę wylewać ze spadkami w kierunku korytka ściekowego, w opasce wykonać dylatacje z 2x papa na sucho w odległościach co ok. 4 m, - Wykonanie podjazdów betonowych przed drzwiami magazynu, wys. 50 cm (łącznie z warstwą opaski odwadniającej), szer. 300 cm, dł. 170 cm, w podjazdy wbetonować kątowniki stalowe 40x40x4 mm tworzące gniazda do osadzenia krat przejazdowych nad korytkami ściekowymi, 3. Ścianki oporowe wokół budynku - Rozścielenie warstwy podbudowy z pospółki gr. 10 cm po zagęszczeniu oraz podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm pod ścianki oporowe, - Montaż ścian oporowych wokół budynku, ścianki z prefabrykatów żelbetowych kątowych (typ L) wys. 155cm, szerokość elementu 100 oraz 50 cm, długość stopy 95 cm, grubość ścianek 12 cm, klasa betonu B-30 (C25/30), ścianki zagłębione na 25 cm poniżej nawierzchni opaski odwadniającej, część wystająca ponad opaskę ok. 130 cm, - Zasypanie ścianek oporowych z wyprofilowaniem skarp, 4. Podjazdy i ścianki oporowe podjazdów - Rozścielenie warstwy podbudowy z pospółki gr. 20 cm po zagęszczeniu oraz podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm pod nawierzchnię podjazdu i placu manewrowego oraz ścianki oporowe, - Montaż ścian oporowych przy podjazdach, ścianki z prefabrykatów żelbetowych kątowych (typ L) wys. 155cm, szerokość elementu 100 oraz 50 cm, długość stopy 95 cm, grubość ścianek 12 cm, klasa betonu B-30 (C25/30), ścianki zagłębione na 25 cm, część wystająca ponad nawierzchnię podjazdu ok. 130 cm, - Zasypanie ścianek oporowych z zagęszczeniem i wyprofilowaniem skarp, - Formowanie i zagęszczanie obwałowań wokół budynku po zakończeniu robót ziemnych, - Wykonanie nawierzchni podjazdów i placu manewrowego z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300x100(120 lub150)x15 cm, płyty o nawierzchni antypoślizgowej śrutowanej, - Wykonanie nawierzchni wypełniającej przestrzenie przy załamaniach płyt drogowych (zmiana kierunku ułożenia płyt), nawierzchnia z kostki granitowej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - Wykonanie oraz osadzenie krat przejazdowych, kraty spawane z kątowników stalowych 40x40x5 mm w rozstawie osiowym co 9 cm, wymiar krat 38x300 cm, malowanie farbą ftalową lub olejną w kolorze szarym lub ciemny brąz, - Zabezpieczenie wystającego zbrojenia w okapach budynku mineralną powłoką antykorozyjną, - Wypełnienie ubytków oraz pęknięć w ścianach budynku za pomocą cementowej zaprawy naprawczej, - Mineralizacja pasa ppoż wokół budynku metodą bronowania. UWAGA: Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót branży budowlanej. Zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do kalkulacji ceny kosztorysowej dokonał wizji lokalnej, pomiarów własnych itp. w przedmiocie zamówienia. Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia. Warunki realizacji robót: 1. Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 do 15.00, w piątki w godzinach 7.30 do 12.30, praca w innych godzinach oraz w pozostałe dni, tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Kierownika Składu Hajnówka oraz Komendanta 25 WOG w Białymstoku. 2. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie listy pracowników i wykaz sprzętu (pojazdów) uczestniczących w zadaniu oraz fotografii osób uczestniczących w wykonaniu zadania celem wykonania przepustek tymczasowych przez służby ochrony (dopuszcza się wyraźną kserokopię zdjęcia z dowodu osobistego). 3. Wykonawca/Podwykonawca zatrudniający obcokrajowców, przed rozpoczęciem przez nich prac, ma obowiązek zgłoszenia ich do Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 19 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 roku w sprawie organizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić niezwłocznie dokument Zamawiającemu. 4. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualną przynależność do Właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 5. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 6. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania. 7. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 8. Zgłoszenie zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu w formie pisemnej nie później niż na 7 dni przed planowanym zakończeniem robót. Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego oraz kopię strony z dziennika budowy zawierającą wpis Inspektora nadzoru potwierdzający zakończenie robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. 9. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki. 10. Przed rozpoczęciem robót wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji robót powinni stawić się w wyznaczonym dniu oraz godzinie na szkolenie w zakresie zasad wejścia, opuszczania, przebywania i poruszania się po terenie Składu Hajnówka, BHP i ppoż, które odbędzie się na terenie Składu Hajnówka 11. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności: roboty wykończeniowe, przy czym: 12.1. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 12.2. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 12.3. W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę z tymi osobami. 12.4. Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców. 12.5. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 12.3 i 12.4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. 12.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt 12.3 i 12.4 powyżej oraz w SIWZ. Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: 14.02.2020 r. o godz. 9:00 na terenie Jednostki Wojskowej w Hajnówce. W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną: p. Tomasz KICEL, tel. 261 398 032 Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną