„Konserwacja pomieszczeń budynku nr 10 na terenie WT Łomża”.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://25wog.wp.mil.pl/pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Konserwacja pomieszczeń budynku nr 10 na terenie WT Łomża”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Konserwacja pomieszczeń budynku nr 10 na terenie WT Łomża”. A. Roboty budowlane: - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. - Częściowa wymiana posadzek i okładzin ściennych. - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach i ścianach. z jednoczesnym wyrównaniem powierzchni. - Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi – głęboko penetrującymi. - Wymiana częściowa drzwi wewnątrzlokalowych kompletnych z ościeżnicą stałą. - Kraty z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12mm i o oczku nie mniejszym niż 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie oraz siatką stalową z drutu o średnicy co najmniej 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25 x 25 mm. Kraty mocowane za pomocą kotew osadzonych w ścianie na głębokość minimum 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach krat. Jedna z tych krat powinna być zamykana od wewnątrz na zamek kłódkę klasy C co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję - Naprawa posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. - Ułożenie wykładziny rulonowej PCV o parametrach: Parametry techniczne wykładziny Nazwa parametru Nr normy Wymagania Lata gwarancji - 10 Zabezpieczenie powierzchni - Poliuretan PUR Certyfikat Zgodności WE PN-EN 14041 1488-CPD-0017 Klasyfikacja użytkowania PN-EN ISO 10874 33 / 42 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1 Bfl-s1 Ocena higieniczna - Pozytywna Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 Antystatyczna Napięcie elektrostatyczne PN-EN 1815 ? 2 kV Odporność na poślizg DIN 51130 PN-EN 14041 R11 Klasa DS Dynamiczny współczynnik tarcia PN-EN 13893 0,66 / 0,68 Grubość całkowita PN-EN ISO 24346 nie mniej niż 2,0 mm Grubość warstwy użytkowej PN-EN ISO 24340 0,6 mm Ciężar PN-EN ISO 23997 3,2 kg/m2 Szerokość PN-EN ISO 24341 2 m Długość rulonu PN-EN ISO 24341 20 m Odporność na ścieranie PN-EN 649 Grupa T Wgniecenie resztkowe PN-EN ISO 24343-1 0,03 mm Stabilność wymiarów po działaniu ciepła PN-EN ISO 23999 ? 0,4% Zwijanie się po działaniu ciepła PN-EN ISO 23999 ? 8 mm Odporność na światło PN-ISO 105-B02 7 Elastyczność PN-EN ISO 24344 Dobra Odporność chemiczna PN-EN ISO 26987 Odporna Odporność na mikroorganizmy PN-EN ISO 846 Odporna Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach PN-EN 425 Odporna Ogrzewanie podłogowe do - 27°C - Odtworzenie izolacji z folii – pozioma, pod posadzkowa, folia w płynie. - Odtworzenie izolacji cieplnej z płyt styropianowych gr 5 cm. - Odnowienie malowania farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian oraz sufitów. - Wykonanie lamperii w technologii „Gramaplast”. - Wymiana parapetów z konglomeratu. - Naprawa i uzupełnienie okładzin ściennych z płytek z kamieni sztucznych. - Roboty towarzyszące ogólnobudowlane. B. Instalacje elektryczne: - Wymiana skrzynek natynkowych tablic rozdzielczych. - Wymiana gniazd instalacji elektrycznej, oraz opraw oświetleniowych. - Wymiana rozdzielni. - Wymiana zabezpieczeń. - Wymiana sterowania wyciągów. - Naprawa i wymiana częściowa pozostałego osprzętu instalacji elektrycznej. C. Instalacje sanitarne: - Naprawa i częściowa wymiana instalacji wodociągowej wraz z armaturą w odnawianych pomieszczeniach. - Naprawa i częściowa wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z „białym montażem” w odnawianych pomieszczeniach. • Warunki realizacji robót: 1. Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.00, praca w innych godzinach oraz w pozostałe dni, tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Kierownika WT Łomża oraz Komendanta 25 WOG w Białymstoku. 2. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie listy pracowników i wykaz sprzętu (pojazdów) uczestniczących w zadaniu oraz fotografii osób uczestniczących w wykonaniu zadania celem wykonania przepustek tymczasowych przez służby ochrony (dopuszcza się wyraźną kserokopię zdjęcia z dowodu osobistego). 3. Wykonawca/Podwykonawca zatrudniający obcokrajowców, przed rozpoczęciem przez nich prac, ma obowiązek zgłoszenia ich do Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 19 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 roku w sprawie organizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić niezwłocznie dokument Zamawiającemu. 4. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. Przy wykonywaniu w/w robót Wykonawca (kierownik robót) powinien posiadać kwalifikacje o których mowa w ark. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i pieczy nad zabytkami (DZ.U.z 2014, 1446 j.t. z późniejszymi zmianami). 5. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 6. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania. 7. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 8. Zgłoszenie zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu w formie pisemnej nie później niż na 7 dni przed planowanym zakończeniem robót. Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego oraz kopię strony z dziennika budowy zawierającą wpis Inspektora nadzoru potwierdzający zakończenie robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. 9. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Zestawienia cen sprzedaży netto zasadniczych rodzajów rzeczy ruchomych koncesjonowanych i niekoncesjonowanych uzyskanych przez Agencję Mienia Wojskowego w drodze sprzedaży przetargowej w 2018 roku” (w załączniku) sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki. 10. Przed rozpoczęciem robót wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji robót powinni stawić się w wyznaczonym dniu oraz godzinie na szkolenie w zakresie zasad wejścia, opuszczania, przebywania i poruszania się po terenie WT w Łomży, BHP i p.poż, które odbędzie się na terenie WT w Łomży. 11. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności: roboty posadzkarskie. 12.1. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 12.2. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 12.3. W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę z tymi osobami. 12.4. Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców. 12.5. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 12.3 i 12.4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. 12.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt 12.3 i 12.4 powyżej oraz w SIWZ. Przy wykonywaniu w/w robót Wykonawca (kierownik robót) powinien posiadać kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 20034. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. z 2014, poz. 1446 j.t. z późniejszymi zmianami). Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: 18.06.2019 r. o godz. 11:00 na terenie JW w Łomży. W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną: p. Robertem TUROWSKIM, tel. 261 385 509. Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną