Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych bez walca na terenie miasta Białegostoku – rejon Miasto

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2018-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 050658640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mechaniczne profilowanie nawierzchni dróg gruntowych bez walca na terenie miasta Białegostoku – rejon Miasto
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe, polegające na mechanicznym profilowaniu nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta Białegostoku w rejonie Miasto poprzez wyrównanie drogi z nadaniem jej prawidłowych spadków poprzecznych i podłużnych, bez uzupełnienia wybojów oraz bez zagęszczenia., w planowanej ilości 700 000 m2. Prace należy wykonywać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (załącznik Nr 8 do SIWZ). 2. Postanowienia ogólne: 2.1. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji prac objętych umową, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i gruntowo-wodnych, w ciągu 3 dni od daty przekazania protokołu konieczności. 2.2. Uszkodzenia nawierzchni gruntowych wskazane przez Zamawiającego fax-em lub telefonicznie jako pilne do naprawy wykonawca zabezpieczy poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania pionowego lub wbudowanie materiału wskazanego przez Zamawiającego, w czasie do 16 godzin od przekazania informacji o uszkodzeniu (czas reakcji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie podlega ocenie zgodnie z Rozdz. XIX SIWZ) . 2.3. O czasie i miejscu przystąpienia do naprawy uszkodzeń wskazanych jako pilne Wykonawca zamelduje Zamawiającemu faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 2.4. Na ulicach, na których brak tabliczek informacyjnych o uzbrojeniu podziemnym (studnie, zasuwy) Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wystąpi do właściciela uzbrojenia o wskazanie lokalizacji tych urządzeń dla Wykonawcy robót objętych niniejszą umową. 2.5. Każdorazowy zakres prac, termin realizacji oraz powierzchnię do naprawy, określi protokół konieczności sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac w terminie określonym protokołem, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zmianę terminu realizacji prac. 2.6. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zapewnia projekt organizacji ruchu i oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaś w przypadku konieczności wprowadzenia objazdów, dodatkowe koszty zmian organizacji ruchu (objazdów) pokryje Zamawiający. 2.7. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do godz. 1000 w następnym dniu roboczym. Po zgłoszeniu wykonania prac, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do akceptacji obmiar robót i kosztorys powykonawczy. Zamawiający dokona odbioru przy udziale Wykonawcy, po sprawdzeniu obmiaru, jakości prac i kosztorysu powykonawczego, w terminie 5 dni od daty dostarczenia obmiaru. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będą: protokół odbioru i kosztorys powykonawczy, podpisane przez obie strony. 2.8. Do przekazania oraz odbioru robót Wykonawca zapewnia własny transport. 2.9. Zamawiający ma prawo do przekazania robót w ostatnim dniu obowiązywania umowy, z terminem realizacji prac określonym w protokole. 2.10. Na czas obowiązywania umowy Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, za skutki i następstwa zdarzeń zależnych od nienależytego i nieterminowego wykonania umowy. 2.11. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca Zapewni dyspozycyjność ludzi i sprzętu w ilościach potrzebnych do wykonania prac określonych umową oraz całodzienny stały kontakt telefoniczny z Zamawiającym, w celu umożliwienia przekazywania robót do realizacji. 2.12. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 8) jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji dadzą wyniki pozytywne, w przeciwnym wypadku Wykonawca dokona naprawy na własny koszt poprzez ponowne spulchnienie nawierzchni gruntowej i jej powtórne wyprofilowanie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 2.13. Prace objęte zakresem zamówienia będą rozliczane cenami jednostkowymi brutto. 2.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości planowanych robót wskazanych w pkt.1 SIWZ. Zmiana nie będzie stanowiła zmiany umowy. 3. UWAGA: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 4. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 5. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. 6. W przypadku, gdy w SST zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w SST. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SST, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy. Rejon Miasto wskazany zgodnie z załączoną mapką – stanowiącą zał. nr 7 do SIWZ. Nazwa i kod zgodnie z CPV: 45233141 – 9 Roboty drogowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną