Modernizacja, adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku do celów dydaktycznych

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-151 Białystok, Jesienna
 • Telefon/fax: tel. 856754874 , fax. 856755059
 • Data zamieszczenia: 2020-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku
  Jesienna 8
  15-151 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856754874, fax. 856755059
  REGON: 00073528500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp8bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja, adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku do celów dydaktycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji, adaptacji oraz dostosowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku do celów dydaktycznych. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do SIWZ . Ponadto wyłoniony Wykonawca w ramach składanej oferty w jej cenie uwzględni wykonanie przejść wszelkich niezbędnych instalacji. Złożona oferta musi uwzględniać wykonanie niezbędnych obróbek i malowania przy nowych instalacjach w miejscu ich przejść. Wszelkie przejścia instalacji przez ściany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami PPOŻ t.j. min. należy je zabezpieczyć opaskami przeciw palnymi zgodnie z wytrzymałością przeciwpożarową ścian przez które przechodzą. Zamawiający ustalił, że na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczy kwotę: 482.400,-zł. brutto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną