modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych

Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-569 Białystok, Borsucza
 • Telefon/fax: tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
 • Data zamieszczenia: 2020-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Białostocki - Starostwo Powiatowe w Białymstoku
  Borsucza 2
  15-569 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 740 39 51, , fax. 85 740 39 82
  REGON: 05065839600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 i bazy danych sieci uzbrojenia terenu (zasadnicza mapa numeryczna) - obrębów: Łupianka Stara, Bokiny gm. Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie. część A: obręb Łupianka Stara gm. Łapy powiat białostocki, woj. podlaskie – powierzchnia obrębu wynosi 1174 ha, liczba działek w obrębie ewidencyjnym - 1068, przybliżona liczba budynków – 714, przybliżona powierzchnia mapy zasadniczej - 858 ha, powierzchnia użytków innych niż rolne i leśne 50 ha; część B: obręb Bokiny, gm. Łapy powiat białostocki, woj. podlaskie – powierzchnia obręb wynosi 975 ha, liczba działek w obrębie ewidencyjnym – 1032, przybliżona liczba budynków – 610; przybliżona powierzchnia mapy zasadniczej - 600 ha, powierzchnia użytków innych niż rolne i leśne 35 ha; Zakres prac: Dostosowanie danych ewidencyjnych dotyczących wymienionych powyżej obrębów do standardu określonego przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, poprzez: • uzupełnienie i przeliczenie poziomej osnowy geodezyjnej oraz uzupełnienie bazy osnów geodezyjnych, • aktualizację obiektów gruntowych, • aktualizację użytków gruntowych, • założenie ewidencji budynków i lokali, • uzupełnienie istniejącego zbioru danych przestrzennych ewidencji gruntów i budynków w oprogramowaniu EWOPIS, danymi wymienionymi powyżej, • sporządzenie operatu ewidencyjnego (geodezyjno-prawnego i opisowo-kartograficznego), a także udział w jego wyłożeniu i rozpatrzeniu uwag. oraz opracowanie na podstawie funkcjonujących w zasobie analogowych map zasadniczych, dla terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, obejmujących obszar wymienionych obrębów – bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 i bazy sieci uzbrojenia terenu (numeryczna mapa zasadnicza) w oprogramowaniu EWMAPA. Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnienie przechowywania, udostępniania oraz utrzymywania danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu, tak aby było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł i korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji. Etapy prac i zakres prac dotyczących Części A, B zamówienia wyszczególniają warunki techniczne, stanowiące załącznik 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia powinien posiadać minimum 4-letnią gwarancję.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną