ODBIÓR ODPADÓW STAŁYCH NA ZLECENIE CMENTARZA MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63

Cmentarz Miejski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Cmentarz Miejski
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15168 Białystok, ul. Władysława Wysockiego
 • Telefon/fax: tel. 856 750 912 , fax. 856 750 912
 • Data zamieszczenia: 2018-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Cmentarz Miejski
  ul. Władysława Wysockiego 63
  15168 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 750 912, fax. 856 750 912
  REGON: 5003773100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bialystok.artlookgallery.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR ODPADÓW STAŁYCH NA ZLECENIE CMENTARZA MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU UL. WŁADYSŁAWA WYSOCKIEGO 63
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odbiorem, wywozem i utylizacją odpadów, o kodzie 20 02, z cmentarzy będących w administrowaniu Zamawiającego, znajdujących się na terenie Gminy Białystok i Supraśl. 2. Do obowiązków wykonawcy należy również wyposażenie cmentarzy w kontenery na odpady stałe w ilościach: a) Cmentarz Miejski, Białystok, ul. Władysława Wysockiego 63: - 1 kontener o pojemności 7 m3 – 10 m3 (metalowy, odkryty) - 70 kontenerów na kółkach, o pojemności 1,1 m3 w jednolitej dowolnej kolorystyce (metalowe lub z tworzywa sztucznego); b) Cmentarz Miejski, wieś Karakule, Gmina Supraśl; - 3 kontenery o pojemności 7 m3 – 10 m3 (metalowe, odkryte), - 10 kontenerów na kółkach, o pojemności 1,1 m3 w jednolitej dowolnej kolorystyce (metalowe lub z tworzywa sztucznego). 3. Kontenery ustawione będą na terenie obydwu cmentarzy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Mapki cmentarzy z podziałem na kwatery określa załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje do odbioru w okresie trwania umowy około 2 420 m3 odpadów. Opróżnianie kontenerów w obu lokalizacjach realizowane będzie jeden raz w tygodniu, przez cały okres trwania umowy, w dniach od poniedziałku do soboty, w godzinach 7:30 – 15:30, w ustalonym między stronami dniu. Wywóz nie dotyczy niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca zbierze również i posprząta odpady w odległości 1,5 od pojemnika. Po odbiorze odpadów kontenery winny być ustawione na dotychczasowe miejsca. 5. Zamawiający zastrzega, w trakcie trwania umowy, w ramach wynagrodzenia umownego za świadczoną usługę, możliwość 4-krotnego zlecenia dodatkowych odbiorów odpadów w obu lokalizacjach, w planowanym podziale: 3 razy w miesiącu październiku i 1 raz w grudniu. Dodatkowe odbiory odpadów mieszczą się w przewidywalnej ilości odpadów wskazanych w ust. 4. Zlecenie dodatkowego odbioru nastąpi na podstawie zgłoszenia, faksem lub mailem, w dniach: poniedziałek – sobota, do godziny 9:00. Odbiór realizowany będzie w wymaganym terminie tj. w następnym dniu licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie nastąpi w sobotę, wówczas odbiór realizowany będzie w poniedziałek. Zgłoszenia oraz odbiory nie będą dokonywane w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. UWAGA: Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za skrócenie czasu dodatkowego odbioru odpadów zleconego na podstawie zgłoszenia (tj. za czas reakcji) zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny oferty”. 6. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do zapewnienia ludzi i sprzętu w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności w zakresie transportu odpadów, odbioru odpadów, w tym załadunku i wyładunku odpadów przez cały okres realizacji zamówienia. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy/podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną