„Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji wybranych budynków Politechniki Białostockiej realizowanej w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0066/17-00 Projektu „Termomodernizacja budynków Politechniki Białostockiej” w ramach działania 1.3.1 Oś Priorytetowa I i Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z dostosowaniem obiektów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”.

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 16720000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pb.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji wybranych budynków Politechniki Białostockiej realizowanej w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0066/17-00 Projektu „Termomodernizacja budynków Politechniki Białostockiej” w ramach działania 1.3.1 Oś Priorytetowa I i Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z dostosowaniem obiektów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji wybranych budynków Politechniki Białostockiej realizowanej w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0066/17-00 Projektu „Termomodernizacja budynków Politechniki Białostockiej” w ramach działania 1.3.1 Oś Priorytetowa I i Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z dostosowaniem obiektów do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Termomodernizacją budynków objęto : a) Budynek Ogólnotechniczny cz. A, cz. B, cz. C b) Budynek Wydziału Mechanicznego cz. A, cz. B, Dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych dotyczy: a) Budynku Ogólnotechnicznego cz.A, cz.B, cz.C b) Budynku Wydziału Mechanicznego cz. A, cz.B,cz,.C
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną