Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placów zabaw na terenie Miasta Białegostoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placów zabaw na terenie Miasta Białegostoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placów zabaw na terenie Miasta Białegostoku w zakresie: Część I: Największego placu zabaw w Białymstoku - budowa strefy malucha osiedle Leśna Dolina oraz Placu zabaw "Na łąkach" - ogólnodostępnego skweru rekreacyjnego przy ul. Jarzębinowej Część II: Placu zabaw przy SP 22 w Białymstoku ul. M. Konopnickiej 3 „Ruch i zabawa to dla małych ważna sprawa” 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część I (oddzielnie dla każdej lokalizacji) i część II: 1) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu (po 2 egz., uzyskanie akceptacji rozwiązań przez zamawiającego), 2) opracowanie dokumentacji projektowej która powinna zawierać: a) pisemną akceptację inwestora, przed wykonaniem robót, w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, b) projekt budowlany (5 egz.) – dotyczy Największego placu zabaw w Białymstoku - budowa strefy malucha osiedle Leśna Dolina c) dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych d) projekty wykonawcze (po 3 egz. oddzielnie każda branża i instalacja), e) przedmiary robót (po 2 egz. oddzielnie każda branża i instalacja), f) kosztorys uproszczony ( po 2 egz. oddzielnie każda branża i instalacja), g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (po 3 egz. oddzielnie każda branża i instalacja), h) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a przedmiary i kosztorys w formacie excel*, PDF* i ath*, (po 1 egz.), 3) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, decyzje, warunki, warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami, 4) dokonanie skutecznego zgłoszenia robót w Departamencie Architektury UM w Białymstoku, 5) złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę w Departamencie Architektury UM w Białymstoku - dotyczy Największego placu zabaw w Białymstoku - budowa strefy malucha osiedle Leśna Dolina, 6) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, 7) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 8) realizacja wszystkich robót budowlanych wraz z: a) pełną obsługą geodezyjną (w tym mapę poinwentaryzacyjną w 5 egz. z naniesionymi wymiarami obiektów i urządzeń zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej, osobno do każdej z części zamówienia), b) organizacją i zabezpieczeniem budowy z zapewnieniem ciągłego dostępu do obiektu w trakcie jej trwania, c) wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy, d) przeprowadzeniem wymaganych badań, e) czynnościami i przygotowaniem dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego inwestycji i oddania obiektu do użytkowania wraz z: • operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat i certyfikatów na wbudowane materiały, oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja zamienna, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (zagęszczenie gruntu, badanie betonu, badanie geotechniczne gruntu itp.), • załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykaz aprobat, protokołów, itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych, zgodną z inwentaryzacją powykonawczą oraz uwzględniającą wyposażenie placów zabaw. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programach funkcjonalno-użytkowych, stanowiących załączniki nr 9 i 10 do niniejszej SIWZ, 4. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz programów funkcjonalno - użytkowych i wystąpić do zamawiającego o ich rozstrzygnięcie. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 6. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami. 7. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 13 i 14 (załącznik nr 7A i 7B do SIWZ). 8. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty. 9. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 10. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie. 11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 12. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną