Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2019-12-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji przekazanej przez Zamawiającego oraz budowa parku kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku (nr ewid. 2066/2 obręb 11 – Śródmieście). 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) plansze zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych, zawierającego elementy wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zał. nr 7 do SIWZ/zał. nr 3 do umowy) tj: a) lokalizacje projektowanych obiektów na działce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065), b) układ niezbędnych do zaprojektowania sieci i instalacji uzbrojenia terenu, związanych z planowanymi obiektami, c) usytuowanie urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym, d) układ komunikacyjny (parkingi, chodniki, drogi pożarowe), e) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające wymagane przepisami zabezpieczenie przeciwpożarowe w wodę, f) ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do układu istniejącego, g) ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej; 2) opis techniczny zawierający m.in.: a) opis istniejącego stanu zagospodarowania działki z opisem proponowanych zmian, w tym rozbiórek, b) opis projektowanego zagospodarowania działki, w tym urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, układ komunikacyjny, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu, ukształtowanie terenu i zieleni, c) bilans terenu z uwzględnieniem powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnie zieleni, d) warunki ochrony przeciwpożarowej, 3) uzgodnienia z gestorami poszczególnych sieci w przypadku kolizji. 4) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku kieszonkowego, która powinna zawierać: a) dokumentację niezbędną do zgłoszenia robót budowlanych bądź uzyskania pozwolenia na budowę – po 4 egz., b) projekty wykonawcze (oddzielnie każda branża i instalacja) - po 4 egz., c) przedmiary robót jw. - po 3 egz., d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, jw. – po 3 egz., e) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf*, a dodatkowo przedmiary w formacie ath* - 1 egz.; 5) sporządzenie i dostarczenie kosztorysu uproszczonego – 1 egz., 6) uzyskanie materiałów niezbędnych do projektowania, w tym aktualnej mapy geodezyjnej do celów projektowych, wszelkich niezbędnych decyzji, warunków technicznych, opinii i uzgodnień, 7) uzyskanie pisemnej akceptacji zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, 8) skuteczne zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do Departamentu Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku bądź uzyskania pozwolenia na budowę, 9) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 10) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót, 11) inwentaryzacja powykonawcza – 5 egz. (w kolorze). 3. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku Rejon Energetyczny Białystok Miasto o wydanie warunków zasilania kaskady wodnej oraz oświetlenia parkowego. 4. Przy budowie oświetlenia parkowego należy postępować zgodnie z poniższymi warunkami: 1) budowę nowej kablowej linii oświetleniowej nN 0,4 kV wykonać w sposób nie kolidujący z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowując przepisowe odległości i normy, w tym zgodnie z normami: PKN-CEN/TR 13201 oraz N SEP-004, 2) zaprojektować szafkę oświetleniową do zasilania w energię elektryczną mini kaskady wodnej oraz latarni oświetlenia parkowego. Projektowaną szafkę oświetleniową wyposażyć w kompletny układ sterowania kompatybilny z systemem sterowania oświetlenia Miasta Białystok, 3) zasilanie szafki oświetleniowej wykonać zapomiarowo z projektowanego złącza kablowego zintegrowanego z częścią pomiarową ustawionego obok projektowanej szafki oświetleniowej (złącze kablowo-pomiarowe wg. warunków PGE Dystrybucja S.A.), 4) nową kablową linię oświetleniową wykonać kablem miedzianym pięciożyłowym o odpowiednim przekroju (min. 16 mm2), oraz słupami parkowymi aluminiowymi, fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo, słup zabezpieczyć elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm, 5) zastosować w projektowanych słupach oświetleniowych izolowane złącza bezpiecznikowe z wkładami bezpiecznikowymi DO1 gG 6A, kable w słupach należy zabezpieczyć właściwą dla przekroju kabla palczatką termokurczliwą, 6) zaprojektować oprawy parkowe typu LED wykonane ze stopu aluminium w drugiej klasie ochronności. Oprawa winna posiadać certyfikat jakości CE oraz spełniać poniższe warunki: a) zasilacz wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, zwarciowe, b) układ zasilania panel LED ma zabezpieczać źródła światła przed przepięciami o napięciu do 10kV, c) zakres temperatur pracy minimum: od -40°C do + 40°C, d) współczynnik mocy 0,9, e) temperatura barwowa światła max. 4000°K, f) współczynnik Ra min. 70, 7) dokonać obliczeń projektowanego oświetlenia, 8) przed zasypaniem roboty zanikowe podlegają bezwzględnie odebraniu przez upoważnionego pracownika ds. oświetlenia ulicznego w Zarządzie Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 9) projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 10) kolizje urządzeń projektowanych z istniejącą infrastrukturą podziemną uzgodnić z gestorami tych sieci, 11) zbliżenia lub skrzyżowania kabla z infrastrukturą techniczną zabezpieczyć rurą ochronną sztywną HDPE o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego, zastosować uszczelnienie systemowe, 12) szczegółowe rozwiązania techniczne nastąpią na etapie uzgodnienia, 13) nowoprojektowane urządzenia pozostają na majątku Miasta Białystok, 14) termin obowiązywania warunków technicznych – 2 lata od daty wystawienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ/zał. nr 3 do umowy. 6. Koncepcję zagospodarowania terenu zawiera zał. nr 8 do SIWZ/zał. nr 4 do umowy. 7. Wykonawca wykona nasadzenia roślin zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej oraz z zaleceniami jakościowymi materiału szkółkarskiego będącymi załącznikiem do programu funkcjonalno-użytkowego. 8. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz programu funkcjonalno-użytkowego i wystąpić do zamawiającego o ich rozstrzygnięcie. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 10. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami. 11. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 pkt 9 i 10 ( załącznik nr 6 do SIWZ). 12. Okres gwarancji na wykonane roboty – 5 lat od daty odbioru końcowego. 13. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienia do norm, nazw, znaków towarowych lub typów materiałów czy produktów, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp na etapie składania oferty. 14. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie. 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 16. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. UWAGI: Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną