Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Stanisława Staszica w Białymstoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Stanisława Staszica w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Stanisława Staszica w zakresie zapewnienia normatywnego chodnika na działce 842 - obręb 17 Bojary przy skrzyżowaniu ul. Stanisława Staszica z ul. Koszykową w Białymstoku z dowiązaniem do istniejących ciągów pieszych. Na przedmiotowym obszarze obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XVIII/174/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29.10.2007 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, Świętojańskiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza). Poniżej link do strony internetowej Miejskiego Sytemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Białymstoku: - treść uchwały: http://gisbialystok.pl/teksty/bi_80.pdf - mapa planu: http://gisbialystok.pl/teksty/bi_80.jpg Chodnik powinien być zaprojektowany w istniejących liniach rozgraniczających zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 j.t.) UWAGA W przypadku braku miejsca w istniejących liniach rozgraniczających ulic dokumentację projektową należy opracować uwzględniając poszerzenie pasa drogowego w niezbędnym zakresie. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane z uwzględnieniem zmian ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.), które wejdą w życie od 19 września 2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną