Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy i remontu lokali budynku służby zdrowia w zakresie schodów zewnętrznych, budowy platformy dla osób niepełnosprawnych ze zmianą sposobu użytkowania lokalu apteki na lokale biurowe MOPR w Białymstoku przy ul. Witosa 38.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Komunalnego
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy i remontu lokali budynku służby zdrowia w zakresie schodów zewnętrznych, budowy platformy dla osób niepełnosprawnych ze zmianą sposobu użytkowania lokalu apteki na lokale biurowe MOPR w Białymstoku przy ul. Witosa 38.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy i remontu budynku służby zdrowia w zakresie schodów zewnętrznych, budowy platformy dla osób niepełnosprawnych ze zmianą sposobu użytkowania lokalu apteki na lokale biurowe MOPR w Białymstoku przy ul. Witosa 38. Opracowanie zagospodarowania terenu w niezbędnym zakresie. - uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na wykonanie powyższych robót. Opis stanu istniejącego: Budynek: Istniejący budynek służby zdrowia jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Na parterze znajduję się lokal usługowy po byłej aptece, który ma być przebudowany na potrzeby siedziby MOPR. Lokal ma być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek został wniesiony w konstrukcji tradycyjnej – murowanej. Konstrukcja dachu stropodach wentylowany wykonany z płyt dachowych prefabrykowanych Nad pomieszczeniami piętra strop żelbetowy. Schody między kondygnacyjne żelbetowe. - Teren wokół budynku: Teren, na którym zlokalizowany jest budynek, położony jest w Białymstoku przy ulicy Witosa 38. Zagospodarowanie terenu stanową istniejące drogi dojazdowe, chodniki, place postojowe, zieleń. - Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – Zamawiający Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. W zakresie robót przygotowawczych jest:  zamawiający posiada inwentaryzację architektoniczną wykonaną w 2016 r. – w zakresie opracowania dokumentacji projektant zinwentaryzuje elementy nieujęte w inwentaryzacji posiadanej przez Zamawiającego a niezbędne do wykonania projektu. Inwentaryzację Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.  nowy podział pomieszczeń apteki, przystosowanie pomieszczeń do zmiany sposobu użytkowania,  wykonanie ekspertyzy technicznej polegająca na podjęciu bądź zaniechaniu w części obiektu budowlanego działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotne, higieniczno sanitarne, ochrony środowiska o ile okaże się niezbędna.  uzyskanie mapy do celów projektowych  lokal po przebudowie powinien spełniać wymagania dotyczące dostępu do pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne, zostanie wykonana platforma zapewniająca dostęp do pomieszczeń przez osoby niepełnosprawne, podest i schody zewnętrzne zostaną przebudowane, wewnątrz będzie wykonana toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych Opracowanie dokumentacji projektowej:  Projekt budowlany – 5 egz.  Projekt wykonawczy branży budowlanej – 4 egz.  Projekt wykonawczy branży sanitarnej – 4 egz.  Projekt wykonawczy branży elektrycznej – 4 egz.  Przedmiar robót budowlanych – 4 egz.  Przedmiar robót sanitarnych – 4 egz.  Przedmiar robót elektrycznych – 4 egz.  Informacja do planu BIOZ- 4 egz.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych – 3 egz.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót sanitarnych – 3 egz.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót elektrycznych – 3 egz.  Kosztorys inwestorski branża budowlana - 2 egz.  Kosztorys inwestorski branża sanitarna - 2 egz.  Kosztorys inwestorski branża elektryczna - 2 egz.  Założenia wyjściowe do kosztorysowania zawierające dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej – 2 egz.  Kosztorysy inwestorskie z zestawieniem zbiorczym kosztorysów poszczególnych branż - 2 egz. Dokumentacja projektowa i kosztorysy powinny zawierać konieczne do wykonania roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki.  Pozostałe inne opracowania niezbędne w celu wykonania zamówienia wynikające z wymagań jednostek opiniujących i uzgadniających bądź wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych – 4 egz.  Wykaz opracowań (tytuły zgodne z opisem na teczkach) – 1 egz.  Kompletna dokumentacja w postaci elektronicznej – 2 egz.  Oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja przez niego opracowana jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Wersja elektroniczna opracowana w .pdf, .dwg i .ath, całość na jednej płytce z podziałem na dwa foldery. W jednym folderze projekty wykonawcze, STWiOR wraz z informacją BIOZ, przedmiary i założenia do kosztorysowania, w drugim folderze – kosztorysy inwestorskie. W/w foldery rozbite na branże. Opis każdego pliku/folderu zgodny z nazwą na teczce (nazwa skrócona bez kropek o długości nazwy do 20 znaków). Opis rysunku zgodny z opisem w metryczce (nazwa skrócona bez kropek o długości do 20 znaków). Inne wymogi Zamawiającego do dokumentacji:  Opracowaną dokumentację projektową wielobranżową na przebudowę i remont lokalu należy uzgodnić z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku  Lokale będą przeznaczone dla pracowników biurowych MOPR w Białymstoku, przyjęto liczbę pracowników – 22 osoby, Zamawiający załącza szkic – wstępną koncepcję podziału pomieszczeń z ilością pracowników w poszczególnych pomieszczeniach  W cenę opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca winien wliczyć: wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem map, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uzyska wszystkie powyższe dokumenty własnym staraniem i na swój koszt.  Wszystkie teczki dokumentacji winne zawierać ten sam tytuł zadania, zgodny z treścią tytułu zadania, zgodny z treścią tytułu na projekcie budowlanym.  Zapewnienie dostarczenia w ciągu trzech dni, na dodatkowe zleceni egz. dodatkowych.  Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiałów przy zachowaniu wymogów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - art. 29, umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji.  Spotkana Zamawiającego z Wykonawcą odbywały się będą na wniosek strony inicjującej spotkanie.  Wykonawca uzyska prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót  W przypadku uwag do dokumentacji technicznej wniesionej przez Departament Architektury Urzędu Miejskiego w trakcie procedury wydawania decyzji, Wykonawca winien usuwać je niezwłocznie.  W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić koszty przygotowania odpowiedzi na pytania (dotyczące dokumentacji projektowej) zadawane w trakcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Projekty wchodzące w skład dokumentacji projektowej muszą być wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Każdy rysunek zawarty w projekcie musi być w pełni zwymiarowany. Dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać technologii robót, materiałów, maszyni urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych dopuszcza się wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek „dopuszcza się składanie ofert równoważnych”. Wymogi do dokumentacji projektowej. Budynek (branża budowlana). Stan istniejący Lokal o powierzchni ok. 155m2, na chwilę obecną jest niewynajęty. Wcześniej w lokalu funkcjonowała apteka. Stolarka okienna PCV. Lokal wyposażony jest w instalację CO, CW, ZW, elektryczną i kanalizacyjną. Licznik energii elektrycznej znajduje się w budynku Witosa 36. W lokalu jest jedno pomieszczenie wc. Istniejący stan widoczny jest na zdjęciach stanowiących załącznik nr 1 do O.P.Z. Wymagania odnośnie stanu projektowanego. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej na przystosowanie lokalu usługowego na potrzeby pomieszczeń biurowych. Zakłada się przeniesienie istniejącego wc i wykonanie 2 nowych toalet. - projekt obejmował będzie przystosowanie pomieszczeń do potrzeb pracy biurowej -wykonanie nowych toalet w tym jednej przystosowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych - przystosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie prac wykończeniowych, malowanie ułożenie płytek - budowa platformy dla osób niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych, dostosowanie wejścia do budynku i drzwi zewnętrznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie rozwiązania wskazane w ekspertyzie technicznej po wykonaniu których niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych zostaną doprowadzone w budynku i lokalach do stanu zgodnego z przepisami. Dokumentacja ma być wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Prawem budowlanym, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami. Wymogi dla budynku: Zakres opracowania powinien spełnić zabezpieczenie przeciwpożarowe lokali pod względem techniczno-budowlanym, w tym warunki ewakuacyjne. Wymogi dotyczące zagospodarowania terenu: W projekcie należy uwzględnić:  ewentualną przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej,  ewentualną naprawę nawierzchni dróg i chodników,  ewentualną naprawę powierzchni biologicznie czynnej z zagospodarowaniem zieleni. UWAGA: Projekty budowlane i wykonawcze, przed ich powieleniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Branża sanitarna. Stan istniejący. Istniejąca zabudowa obsługiwana jest przez: - przyłącze wodociągowe zasilane z sieci miejskiej, - przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki sanitarne do kanalizacji miejskiej, - przyłącze sieci cieplnej do węzła cieplnego w budynku, - odprowadzenie wód opadowych – istniejące do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, Wymagania odnośnie stanu projektowanego instalacji sanitarnych. W lokalach należy zaprojektować: - instalację wentylacji grawitacyjnej lub jeśli okaże się to niezbędne instalację wentylacji mechanicznej - przebudowę istniejących instalacji na potrzeby wykonania nowych toalet - łazienki wyposażyć w przybory sanitarne, które należy uzgodnić w trakcie opracowania dokumentacji, - wymianę części istniejących grzejników Branża elektryczna. Ww. lokal zostanie adaptowany po aptece. Stan istniejącej instalacji elektrycznej, zabezpieczeń, opraw oświetleniowych, osprzętu w lokalu należy określić jako dobry. Ze względu na zmianę przeznaczenia lokalu na pomieszczenia biurowe należy opracować dokumentację wykonawczą, która zostanie dostosowana do zmian architektonicznych i wyposażona w inne instalacje, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania zgodnie przepisami i normami. Jeżeli będzie możliwe, to jak w największym stopniu należy wykorzystać istniejącą instalację elektryczną. Do wszystkich stanowisk biurowych i stanowisk obsługi doprowadzić dedykowaną sieć zasilającą 230V do zasilania komputerów i instalacji logicznej (internetowej, telefonicznej, lokalnej LAN) łącznie z szafą krosową i podłączeniem przewodów logicznych do patch panelu (dotyczy wszystkich punktów przyłączeniowych sieci LAN). Omawiany lokal posiada niezależne zasilanie (licznik, umowa z PGE), z budynku ul. W. Witosa 36. CZĘŚĆ INFORMACYJNA - Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości i budynku. - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień, warunków, decyzji organizacyjno - technicznych i administracyjnych niezbędnych do złożenia z udziałem Zamawiającego wniosku - zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania i pozwolenia na budowę. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wymaga się udzielenia co najmniej 3 letniej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną