„Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Politechniki Białostockiej”.

Politechnika Białostocka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Białostocka
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-351 Białystok, ul. Wiejska
 • Telefon/fax: tel. (085) 7469750 , fax. (085) 7469752
 • Data zamieszczenia: 2020-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Białostocka
  ul. Wiejska
  15-351 Białystok, woj. podlaskie
  tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752
  REGON: 16720000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby Politechniki Białostockiej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: Część 1: „Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego w Hołnach Mejera”. Część 2: „Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej systemu do głosowania w Auli Centrum Nowoczesnego Kształcenia”. Część 3: „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu 5BB-magazyn odczynników chemicznych w budynku cz. B1 Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku”. 2) Szczegółowy zakres prac projektowych został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną